2009/Aug/17

            
             วันที่  1  พฤษภาคม                  ศรีราชา 
             วันที่  1  พฤษภาคม                  ระยอง
             วันที่  1  พฤษภาคม    2548      ร้าน ป.กุ้งเผา อรัญประเทศ     สระแก้ว
ปีที่ 28  วันที   1  พฤษภาคม    2551   วังประภารีสอร์ท  อรัญประเทศ   สระแก้ว 
ปีที่ 32  วันที่  9   ธันวาคม       2555  บ้านสวนทรายทอง  อ.อัมพะวา  สมุทรสงคราม 
ปีที่ 34  วันที่ 28  พฤศจิกายน  2557  วังประภารีสอร์ท อรัญประเทศ    สระแก้ว
ปีที่ 35  วันที่ 28  พฤศจิกายน 2558   แควรีเวอร์ไซด์  เมือง กาญจนบุรี