2009/May/28

                ชื่อเดิม ๆ นะเพื่อน ... 201
                  เรียงตามอักษร  ก- ฮ
 
ร.ต.ต. กำจัด  รัตนวิชัย   ร.ต.ต. กมล  ไม้แดงปี ส.ต.ท. กอบชัยสุขพร้อม      
ร.ต.ต. ขันชัยภูจิรัง ร.ต.ต. คูณชมภูพื้น  ด.ต. จาตุรันต์สุทธิโสม  
จ.ส.ต. จักรกฤษณ์จำเรือง  ด.ต. เจนเพ่งสวรรณ         พลฯ จงกลพูลสง่า            
ร.ต.ต. จำเนียรหาดไทย จ.ส.ต. จำเริญศรีมาตย์ ด.ต. ชูชีพซื่อสัตย์  
ด.ต. ชูชาติแสนเสร็จ           ร.ต.ต. ชูชาติกมลวงศ์        ร.ต.ต. ชัยรัตน์ปาสาบุตร        
ร.ต.ต. เชื่อม   สันตะเลิศ    ส.ต.ท.ชูศิล  ศิริเดช    พลฯชลวิทย์   นิลนนท์   
 ร.ต.ต. ณรงค์แฝงเมืองฟุก  ร.ต.ต.ชัย  อุทัย   ด.ต. ณรงค์   ทองแดง 
ร.ต.ต. ณรงค์ชัยไชยสีมา     พลฯ ณรงค์นาคประเสริฐ ร.ต.ต ถวัลชวน ชื่นศรีนวล
ด.ต. ทวีปบุญเคลิ้ม จ.ส.ต. ทวี      จินตะนา    ร.ต.ต.ทองล้วน วิชัยกําจร 
ร.ต.ต. ทองสุขไชยมงคล จ.ส.ต. ทองดีแสนวิเศษ จ.ส.ต. ทองแดง  แสงจอหอ   
จ.ส.ต. ทองขาวผลไม้         จ.ส.ต. ทวีศักดิ์  คำจันทร์  ส.ต.ท. เทิดศักดิ์ แสงสุข 
ด.ต. เทอมศักดิ์ ใจกล้า     ร.ต.ต. พิชิต  ปัดชาเขียว    ร.ต.ต. ธีระ สีดา                 
ร.ต.ต. ธีระ  จีนประโคน ร.ต.ต. ธงชัย สมบัติหลาย ด.ต. ธานี  หอมเจริญ 
ด.ต. ธวัชชัยสังข์อ่อน       ร.ต.ต. นิคม สมอาจ         ร.ต.ต. นริศ  วังบุญ              
ด.ต. นิรันดร์ วิเศษดี จ.ส.ต. นิพนธ์   สงวนวงษ์       ส.ต. ท. นิมิตร   นพโสภณ 
จ.ส.ต. นคร  วิชัยประเสริฐ จ.ส.ต. นฤชา เข็มนาค  ร.ต.ต. บุญหนัก  วงษ์นู       
ร.ต.ต. บุญธรรม ยะนินทร ร.ต.ต. บรรดาศักดิ์ คำโม ร.ต.ต. บรรลือต่างประโคน
ด.ต.บรรลือศักดิ์   เผ่ากัณหา  ร.ต.ต. บุญมี  ชนะชัย    จ.ส.ต. บุญมี  เนื่องแก้ว
 จ.ส.ต. บุญยืน  โชยจอหอ  ร.ต.ต. ปัญญา  พงษ์สาลี   ร.ต.ต.บุญส่ง  ภิรมย์ไกลภักดิ์
 ร.ต.ต. ปัญญา  ภู่ชัย    ร.ต.ท.ปัญญา  อุดหนุน       ด.ต. ประยูร มีอนันต์ 
 ด.ต. บุบผา คลังบุญวาส  ร.ต.ต. ประสาน เตชะดี ร.ต.ต. ประยุทธ สร้อยทอง  
 จ.ส.ต. ปทุม ปัทมพรม    ร.ต.ต. ประสงค์ สระทอง  ร.ต.ต. ประสงค์ ดาวจรัสแสง
 ด.ต. ประสงค์ มหาวิเชียร  ร.ต.ต. ประสงค์ หงษ์ศรีเมือง ด.ต. ประสงค์ แก้วทิพย์    
 จ.ส.ต.ประจักรสิน  สังกระสี  ร.ต.ต.ประหยัด แสนพลเมือง  จ.ส.ต.ประทีป เขียวเหลืองงาม 
 จ.ส.ต. ประทีป ศิริกุล ร.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลยรักษณ์ จ.ส.ต. ประสิทธิ์ พรวาปี    
 จ.ส.ต. ประสิทธิ์ ปักกุนันท์  ร.ต.ต. ประสิทธิ์ รักษาราช ร.ต.ต.ประจำ ประสงค์สิน
 ร.ต.ต. ประจวบ ทรงฤทธิ์   ร.ต.ต. ประคอง จิวราช ด.ต. ประยูร มีอนันต์
 จ.ส.ต. ปรีชา ศรีสงคราม ด.ต. ปรีชา แสงทองเขียว   จ.ส.ต. ประเสริฐ  เจริญพร   
ด.ต. ปี๋ยะ  แก้วใบงาม ร.ต.ต. ปางกาบ ฤาชา      ร.ต.ท.ปราโมทย์   ทองพูน  
จ.ส.ต. ปรัชญา  นครไทย    ร.ต.ต. เปลี่ยน  พันธ์ทรง   จ.ส.ต. ผจญ พลแสง  
ร.ต.ต. ไพรัฐ  อัตนาค     ส.ต.ท. ไพรัตน์ เงินนา     ด.ต. ไพรัตน์ บุญมาเครือ
ร.ต.ต. ไพศาล ฉิมสกุล   ด.ต. ไพรอด  โพธิ์แดง      ด.ต. ไพบูลย์  ชัยทิพย์     
ร.ต.ตไพบูลย์  ถาวร       จ.ส.ต. ไพบูลย์  ภูมิประมาณ ร.ต.ท. พิบูลย์  งามมั่ง   
จ.ส.ต. พรหมทอง ฐานวงษ์    ร.ต.ต. มนัส  มาสันเที๊ยะ ร.ต.ต. มรกต  วงษ์ศิริ       
ร.ต.ต. โยธิน โสภิณ          ร.ต.ต. ยงยุทธ  มาทิม     ร.ต.ต. รัศมี อยู่ทองหลาง 
จ.ส.ต. รังสรรค์  บุญเผือก    ร.ต.ต. เล็ก  โอทาน         จ.ส.ต. ลำ เขียวน้อย   
ร.ต.ต.วินัย  ถาวรสาลี       จ.ส.ต. วินัย ดาวสุข   ร.ต.ต.วิรัตน์ เปรมวินัย     
ด.ต. วิม   เฉลยรักษ์        ร.ต.ท. วิทยา ดีงาม    ร.ต.ต. วิเชียร ผาดี       
 ร.ต.ต. วิเชียร  มีเสือทอง    ร.ต.ต. วิชัย  ฤาชา       จ.ส.ต. วิมลชัย ใจการุณ 
ด.ต. วิฑูรย์ วรรณประภา  ร.ต.ต. วิจิตร ช้อนขุนทด     ร.ต.ต. วิจิตร เกษามา 
จ.ส.ต. วีรศักดิ์ สาครานุรักษ์  จ.ส.ต.วีรเดช   เทวรัตน์  ร.ต.ต. วงษา เสาเปีย   
ร.ต.ต. วันชัย ทาประดิษฐ์      จ.ส.ต. วันชัย บาดาล   จ.ส.ต. วันชัย ใหม่คามิ      
ด.ต. วราวุธ แสนอ่อน   พ.ต.ท. ไวพจน์ เนตรจินดา   ร.ต.ต. วุฒิชัย  อุทัย     
จ.ส.ต. วุฒิโรจน์  หาญเจริญชัย  จ.ส.ต. วัชระ พื้นสวรรค์     จ.ส.ต. เวฬุวัน ผลินยศ      
 ร.ต.ต. ศักดิ์ชัย เวียงนนท์   ร.ต.ต. ศักดา  สุภาวงษ์     ร.ต.ต.ศุภโชค  เบญจวงษ์
ร.ต.ต. สมพงษ์ เพชรมณี   ร.ต.ต. สมศักดิ์ ระหา      ร.ต.ต. สมบัติ เยาว์สูงเนิน 
ร.ต.ต. สมหมาย ดวงจันทร์ ร.ต.ต.สมบูรณ์ แสงเพ็ชร  ร.ต.ต.สมบูรณ์ บุญยวัฒน์   
ร.ต.ต. สมบูลย์ จินดานนท์ ร.ต.ต.สมมาด  เคนเหลา     ด.ต. สมชาย เสมา         
จ.ส.ต. สมชาย ชัยยันต์     ร.ต.ต. สมชาย  ยิ่งยง        จ.ส.ต. สมชาย เทพรัตนะ 
ร.ต.ต. สมสักดิ์ เพชรสุก ร.ต.ต. สมศักดิ์ ประโหมด  ร.ต.ต.สมศักดิ์  สมิงแก้ว   
 ร.ต.ต.สมศักดิ์  พิมพ์สาร    ร.ต.ต.สมพงษ์  สุวรรณ    จ.ส.ต. สมนึก   อัมเทศ       
ร.ต.ท. สนั่น  รังใส    ร.ต.ต. สนาม หอยตะคุ     ร.ต.ต. สถาพร อินทพันธ์
ร.ต.ต. สวัสดิ์ ปฏิทานาโต  ร.ต.ต. สมาน  พลตะคุ      จ.ส.ต. สมาน  สารศรี       
 จ.ส.ต. สถิตย์   พยุงวงษ์  จ.ส.ต. สยาม ศรีเหลา    จ.ส.ต. สนอง มานะบัง    
จ.ส.ต. เสลา มูลนิรัตน์     จ.ส.ต. เสถียร เครือผือ     จ.ส.ต. เสน่ห์ สุขหลาย   
จ.ส.ต. แสงใส  วิชัยศึก     ร.ต.ต. สุริยันต์ รสดี      จ.ส.ต. สุระ มิ่งจันทึก  
ร.ต.ต. สุรศักดิ์ ชัยราช     จ.ส.ต. สุรชัย  ฤทธิยง     ด.ต. สุพิต  อัตฤทธิ์        
 ร.ต.ต. สุมิตร  เรียกจำรัส  จ.ส.ต. สุนทร เสนาลา    ด.ต. สุวรรณ์ หันสมร    
พลฯ สุด ม่วงทอง        ร.ต.ต. สิน  ครองมัจฉา   พลฯ สินศึก  ผิวขำ       
พ.ต.ท. สาโรจน์ ปทุมชัย จ.ส.ต. สุพจน์ พืชพันธ์ไพศาล   จ.ส.ต.สุกิจ วงษ์วีระธรรม
  ร.ต.ต. สามารถ สุขสะอาด  จ.ส.ต. สามารถ ปรีเปรม      ร.ต.ต. สังวาลย์  พรมอินทร์
ร.ต.ต. สัญชัย มาปะจง   ร.ต.ต. เสริม      พรมสุข      ร.ต.ต. สัมฤทธิ์ พรมสีแก้ว
จ.ส.ต. หรรษา  ฤทธิราช   ร.ต.ต. ภูธร ทายประโคน   ร.ต.ต.อนุมาศ  กลิ่นขวัญ
ด.ต. อติชัย ชนะเพีย       ร.ต.ต. อรุณ  สมหมาย        ด.ต. อนันต์  รอดย่านน้ำ
ด.ต. อนันต์  ตาอุด         ร.ต.ต. เอกนันท์ โสดามุข        ร.ต.ต. เอนก จันทรศร
ร.ต.ต. อำนวย  กิจเจริญ    ด.ต. อำนวย  โคตระกูล        ร.ต.ต. อำนาจ ประวิง   
ส.ต.อ.อำคา สีทาพัก      ร.ต.ต.อำพร   โพนาคร          ร.ต.ต. อิทธิพงษ์   ศิริประพิมพ์
ร.ต.ต.ธนชัย เอี่ยมทิม
  
 รวม      202     นาย
 
 
                                รายชื่อเพื่อนที่เออรี่
 
ส.ต.ต. ประเสริฐเจริญพร ส.ต.ท. กรอบชัยสุขพร้อม      ส.ต.ท. ไพบูลย์ภูมิประมาณ
จ.ส.ต. เอกสิทธิ์สังกะสี จ.ส.ต.ทองแดง   แสงจอหอ   จ.ส.ต. ประทีปเขียวเรืองงาม  
จ.ส.ต. สมชายเทพรัตนะ   จ.ส.ต. หรรษาฤทธิราช     จ.ส.ต. บรรลือศักดิ์เผ่ากัณหา  
จ.ส.ต. สามารถปรีเปรม     จ.ส.ต. ศุภโชคหาญเจริญชัย   จ.ส.ต. ทองดีแสนวิเศษ      
จ.ส.ต. สมานสารศรี       จ.ส.ต. ทองขาวผลไม้ จ.ส.ต. ประสิทธิ์ปักกุนันท์    
จ.ส.ต. ประสิทธิ์พรวาปี       จ.ส.ต. ทวีศักดิ์คำจันทร์        จ.ส.ต. จักรกฤษณ์จำเรือง 
จ.ส.ต. เสน่ห์สุขหลาย    จ.ส.ต. สมนึกอัมเทศน์ จ.ส.ต. นิพนธ์สงวนวงษ์
จ.ส.ต. สุระมิ่งจันทึก     จ.ส.ต. จำเริญศรีมาตย์      จ.ส.ต. วีระศักดิ์สาครานุรักษ์ 
จ.ส.ต. วินัยดาวสุข          ด.ต. วิมเฉลยรักษ์               ด.ต. ทวีจินตนา                  
ด.ต. ไพรัตน์บุญมาเคลือ     ด.ต. สุพจน์พืชพันธ์ไพศาล   ด.ต. สมชายเสมา                
 ด.ต. เทอมศักดิ์ใจกล้า        ด.ต. วราวุธ แสนอ่อน             ด.ต. ชูชีพซื่อสัตย์             
ด.ต. ประสงค์มหาวิเชียร     ด.ต. ทวีปบุญเคลิ้ม ด.ต. จาตุรันต์ สุทธโสม         
 ด.ต. บุบผาคลังบุญวาสน์     ด.ต. ประยูรมีอนันต์              ด.ต. ไพรอดโพธิ์แดง          
 ด.ต. ชูชาติแสนเสร็จ          ด.ต. นิรันคร์วิเศษดี              ด.ต. อำนวยโคตระกูล
ด.ต.บุญยืน  โชยจอหอ 
 
    
     36 รายชื่อเพื่อนร่วมรุ่น 201 ที่เสียชีวิต
 
พลฯ ณรงค์นาคประเสริฐ    พลฯจงกลพูลสง่า  พลฯ สินศึกผิวขำ
พลฯ สนองมานะบัง      พลฯผจญพลแสง      พลฯสยาม  ศรีเหลา
พลฯ วัชรพื้นสวรรค์พลฯ สมชายชัยยันต์   ส.ต.ท. ปรีชาศรีสงคราม  
 ส.ต.ท. ไพรัชเงินนา จ.ส.ต. ปรีชาแสงทองเขียว  ส.ต.ท. บุญมีเนื่องแก้ว  
ส.ต.ท. เวฬุวันผลินยศ    จ.ส.ต. สถิตย์พยุงวษ์   จ.ส.ต. รังสรรค์ บุญเผือก 
 จ.ส.ต. วันชัยใหม่คามิ  จ.ส.ต. พรหมทองฐานวงษ์   จ.ส.ต. เจนเพ่งสุวรรณ   
จ.ส.ต. ประทีปศิริกุล       จ.ส.ต. . ธวัชชัยสังข์อ่อน   จ.ส.ต. ฤชาเข็มนาค   
 จ.ส.ต. สุรชัยฤทธิยงค์    ด.ต. ประสงค์แก้วทิพย์    ส.ต.ท. นิมิตร  นพโสภณ
ส.ต.ท. เทิดศักดิ์แสงสุขปี ส.ต.ท.นครวิชัยประเสริฐ  ส.ต.ท. ประทุมปัทมพรหม  
 ส.ต.อ. อำคาศรีทาพัก   ด.ต. สมพงษ์สวนฉิมพลี      จ.ส.ต. สุกิจวงษ์ วีระธรรม    
 จ.ส.ต. วันชัยบาดาล       ด.ต. วิทูรฑ์วรรณประภา  ด.ต. สุวรรณ์หันสมร
 จ.ส.ต. สุทรเสนาลา   จ.ส.ต. บุญยืนโชยจอหอ   ร.ต.ท.ณรงค์  แฝงเมืองฟุก     
  
              
 
 
                                      เพื่อทราบ ............
           รายชื่อสมาชิกสวัสดิการรุ่น 201
                            ปีละ 1,000 บาท
           ช่วยเหลือเบื้องต้น ( ทำบุญ ) ในการเสียชีวิตดังนี้
                เจ้าตัว, พ่อแม่, ภรรยา, บุตร - ธิดา 
                       ที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น 
                             รายละ 10,000 บาท
ประจำปี 2553

ร.ต.ต. สนั่นรังใสด. ประสงค์สระทอง      ด.ต.สมพงษ์สุวรรณ  
ด.ต. คูณ ชม. ภูพื้น ด.ต. ปัญญาอุดหนุน ด.ต. สมบูรณ์แสงเพ็ชร์
ด.ต. ธีระมณฑลประโคน      ด.ต. ประยูรมีอนันต์ดสุภาโชคเบญจวงษ์   
ด.ต. รัศมีอยู่ทองหลาง   ด.ต. วิรัตน์เปรมวินัยด. ไพศาลฉิมสกุล          
 ด.ต. ไพรอดโพธิ์แดง        ด.ต. อภิรักษ์วงษ์นู            ด.ต. ชูชาติแสนเสร็จ             
ด.ต. ณรงค์ทองแดง          ด.ต. ธานัทปัทชาเขียว ด.ต. วัชรภัทรหาดไทย      
ด.ต. สถาพรอินทร์พันธ์    ร.ต.ต. สุเทพเกตุเทียน     ร.ต.ต. วิทยาดีงาม           
 จ.ส.ต. สามารถปรีเปรม    ด.ต. ถวัลย์ชวนชื่นศรีนวล ด.ต. บรรลือศักดิ์เผ่ากัณหา  
. รัฐสัคค์ดวงหิรัญสกุล ต.ต. อำนาจประวิง ด.ต. ศักดิ์ดาสุภาวงษ์        
ด.ต. วินัยถาวรสาลี          ด.ต. จาตุรันต์สุทธโสม ด.ต. บุบผาคลังบุญวาสน์    
ด.ต. ประคองจิวราช        ด.ต. วราวุ ธ แสนอ่อน ด.ต. นิรันดร์ดีวิเศษ            
ด.ต. ชนะชัยเอี่ยมทิม         ด.ต. อำนวยโคตระกูล ด.ต. บุญเคลิ้มทวีป           
 ด.ต. บรรลือต่างประโคน  ด.ต. สุริยันต์รสดี ด.ต. ประสงค์มหาวิเชียร    
ด.ต. อรรถวิทย์ประสงค์สิน ด.ต. ประยุทธสร้อยทอง  
   
ประจำปี 2554

ร.ต.ต. สนั่นรังใส ด.ต. ประสงค์สระทอง ด.ต. สมพงษ์สุวรรณ        
 ด.ต. คูณ ชม. ภูพื้น ด.ต. ปัญญาอุดหนุน ด.ต. สมบูรณ์แสงเพ็ชรร
ด.ต. ธีระมณฑลประโคน ด.ต. ประยูรมีอนันต์ ด.ต. สุภาโชคเบญจวงษ์
ด.ต. รัศมีอยู่ทองหลาง ด.ต. วิรัตน์เปรมวินัย ด.ต. ไพศาลฉิ ม. สกุล           
ด.ต. ไพรอดโพธิ์แดง ด.ต. อภิรักษ์วงษ์นู ด.ต. ชูชาติแสนเสร็จ            
ด.ต. สนามหอยตะคุ ด.ต. ณรงค์ทองแดง ด.ต. ขันใจภูบิดชิมครีม              
ด.ต. ธานัทปัทชาเขียว ด.ต. สัญชัยมาประจง ด.ต. ปัญญาพงษ์สาลี        
ด.ต. สถาพรอินทร์พันธ์ ด.ต. ภานุพงศ์หงษ์ศรีเมือง ด.ต. ศักดิ์ชัยเวียงนนท์      
ด.ต. พิชิตพันธ์ทรง ร.ต.ต. สุเทพเกตุเทียน ร.ต.ต. วิทยาดีงาม            
จ.ส.ต. สามารถปรีเปรม ด.ต. บุญธรรมยะนิ น. ทร ด.ต. ชยพลโอทาน          
ด.ต. สังวาลย์พรมอินทร์ ด.ต. ณรงค์ชัยไชยสีมา ด.ต. สมบัติเยาว์สูงเนิน    
ด.ต. ปางกาบฤาชา ด.ต. บรรลือศักดิ์เผ่ากั ณ หา ด.ต. รัฐสัคค์ดวงหิรัญสกุล  
ต.ต. อำนาจประวิง ด.ต. อรรถกรทายประโคน ด.ต. ศักดิ์ดาสุภาวงษ์        
ด.ต. วินัยถาวรสาลี ด.ต. ประคองจิวราช            ด.ต. ชนะชัยเอี่ยมทิม     
 ด.ต. อำนวยโคตระกูล        ด.ต. กำจัดรัตนวิชัย ด.ต. บุญเคลิ้มทวีป  
ด.ต. ประยุทธสร้อยทอง               
 
ประจำปี 2555

ร.ต.ต. สนั่นรังใส ด.ต. ประสงค์สระทอง ด.ต. สมพงษ์สุวรรณ        
 ด.ต. คูณ ชม. ภูพื้น ด.ต. ปัญญาอุดหนุน ด.ต. สมบูรณ์แสงเพ็ชรร
ด.ต. ธีระมณฑลประโคน ด.ต. ประยูรมีอนันต์ ด.ต. สุภาโชคเบญจวงษ์
ด.ต. รัศมีอยู่ทองหลาง ด.ต. วิรัตน์เปรมวินัย ด.ต. ไพศาลฉิ ม. สกุล
ด.ต. ไพรอดโพธิ์แดง   ด.ต. อภิรักษ์วงษ์นู ด.ต. ชูชาติแสนเสร็จ
ด.ต. สนามหอยตะคุ   ด.ต. ณรงค์ทองแดง ด.ต. ขันชัยภูบิดชิมครีม
ด.ต. ธานัทปัทชาเขียว  ด.ต. สามารถสุขสะอาด ด.ต. สัญชัยมาประจง
ด.ต. ศักดิ์ชัยเวียงนนท์  ด.ต. พิชิตพันธ์ทรง ร.ต.ต. สุเทพเกตุเทียน
ร.ต.ต. วิทยาดีงาม      จ.ส.ต. สามารถปรีเปรม ด.ต. บุญธรรมยะนิ น. ทร
ด.ต. สมบัติเยาว์สูงเนิน   ด.ต. เชื่อมสันตะเลิศ ด.ต. บรรลือศักดิ์เผ่ากั ณ หา
ด.ต. รัฐสัคค์ดวงหิรัญสกุล ต.ต. อำนาจประวิง ด.ต. อรรถกรทายประโคน
ด.ต. ศักดิ์ดาสุภาวงษ์ ด.ต. วินัยถาวรสาลี ด.ต. ประคองจิวราช
ด.ต. อำนวยโคตระกูด.ต. บุญทวีปเคลิ้ม ด.ต. ราชภัชรจันทะศร
ด.ต. วุฒิชัยอุทัยด.ต. สมมาดเคนเหลา ด.ต. อรรถวิทย์ประสงค์สิน  
ด.ต. ประยุทธสร้อยทอง
 
 
ประจำปี 2556

ร.ต.ท. สนั่นรังใส ด.ต. ประสงค์สระทอง ร.ต.ต. สมพงษ์สุวรรณ        
 ด.ต. คูณ ชม. ภูพื้น ร.ต.ต. ปัญญาอุดหนุน ร.ต.ต. ธีระประมณฑลโคน
 ด.ต. ประยูรมีอนันต์ ด.ต. สุภาโชคเบญจวงษ์ร. รัศมีอยู่ทองหลาง 
 ด.ต. ไพศาลฉิมสกุล     ด.ต. ไพรอดโพธิ์แดง   ด.ต. อภิรักษ์วงษ์นู
ด.ต. ชูชาติแสนเสร็จ ร.ต.ต. ธานัทปัทชาเขียว  ด.ต. สามารถสุขสะอาด
ร.ต.ต. สัญชัยมาประจงร. สถาพรอิทรพันธ์ร . พิชิตพันธ์ทรง
ร.ต.ท. สุเทพเกตุเทียน  ร.ต.ท. วิทยาดีงาม      จ.ส.ต. สามารถปรีเปรม
 ด.ต. บุญธรรมยะนินทร   ร.ต.ต. สมบัติเยาว์สูงเนิน   ด.ต. เชื่อมสันตะเลิศ
 ด.ต. บรรลือศักดิ์เผ่ากั ณ หาร. รัฐสัคค์ดวงหิรัญสกุล ต.ต. อำนาจประวิง
ด.ต. ศักดิ์ดาสุภาวงษ์ ด.ต. วินัยถาวรสาลี ด.ต. ประคองจิวราช
ด.ต. อำนวยโคตระกู   ด.ต. บุญทวีปเคลิ้ม ด.ต. ราชภัชรจันทะศร
ด.ต. วุฒิชัยอุทัย         ด.ต. สมมาดเคนเหลา ร.ต.ต. วิเชียรผาดี 
พ.ต.ท. ราเมศร์เนตรจินดา จ.ส.ต. ทองแดงแสงจอหอ ด.ต. มนัสมาสันเที๊ยะ
จ.ส.ต. นิพนธ์สงวนวงษ์ ด.ต. ประยุทธสร้อยทอง จ.ส.ต. ศุภโชคหาญเจริญชัย
 
ประจำปี 2557

ร.ต.ท. สนั่นรังใส        ร.ต.ด. ประสงค์สระทอง   ร.ต.ต.สมพงษ์สุวรรณ  
ร.ต.ต. คูณ ชม. ภูพื้น ร.ต.ต. ปัญญาอุดหนุน ร.ต.ต. สมบูรณ์แสงเพ็ชร์
ร.ต.ต. รัศมีอยู่ทองหลาง    ด.ต.ไพรอด  โพธิ์แดง  ด.ต.ชูชาติแสนเสร็จ
ร.ต. ธานัทปัทชาเขียว ร.ต.ต.สามารถสุขสะอาด ร.ต.ต. สัญชัยมาประจง            
ร.ต.ต. พิชิตพันธ์ทรง ร.ต.ท. สุเทพเกตูเทียน จ.ส.ต. สามารถปรีเปรม 
ร.ต.ต. เชื่อมสันตะเลิศ จ.ส.ต. บรรลือศักดิ์เผ่ากัณหา  รต.ต. อำนาจประวิง
ร.ต.ต. ศักดิ์ดาสุภาวงษ์ ร.ต.วินัยถาวรสาลี   ร.ต.ต. ปราโมทย์ทองพูน  
. ประคองจิวราช       ด.ต. นิรันต์วิเศษดี ร.ต.ต. สมมาดเคนเหลา
. สุริยันต์รสดี ร.ต.ต. อรรถวิทย์ประสงค์สินร.ต.ต. ประยุทธสร้อยทอง
จ.ส.ต. ศุภโชคหาญเจริญชัย ร.ต.ต. ณรงค์แฝงเมืองฟุกร.ต.ต.สินคลองมัจฉา
ร.ต.ต. สุภาโชคเบญจวงษ์  
 
 
 
                                เพื่อทราบ ...........
   เงินสมาชิกรุ่นจะคุ้มคองสมาชิก  ปี/ปี
ถ้าสมาชิกขาดส่งต้องไม่เกินภายใน  90 วัน
 
      รายชื่อสมาชิกสวัสดิการรุ่น 201
               ปีละ 1,000 บาท
 ช่วยเหลือเบื้องต้น ( ทำบุญ ) ในการเสียชีวิตดังนี้
- เจ้าตัว, พ่อแม่, ภรรยา, บุตร - ธิดา
ที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น
รายละ 10,500 บาท (ค่าหรีด 500 บาท)
- พ่อตาแม่ยาย ชื้อพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพสวด
รายละ  2,000   บาท
- เจ้าตัวเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลมอบขวัญกำลังใจ