2009/May/28

                ชื่อเดิม ๆ นะเพื่อน ... 201
                  เรียงตามอักษร  ก- ฮ
 
ร.ต.ต. กำจัด  รัตนวิชัย   ร.ต.ต. กมล  ไม้แดงปี ส.ต.ท. กอบชัยสุขพร้อม      
ร.ต.ต. ขันชัยภูจิรัง ร.ต.ต. คูณชมภูพื้น  ด.ต. จาตุรันต์สุทธิโสม  
จ.ส.ต. จักรกฤษณ์จำเรือง  ด.ต. เจนเพ่งสวรรณ         พลฯ จงกลพูลสง่า            
ร.ต.ต. จำเนียรหาดไทย จ.ส.ต. จำเริญศรีมาตย์ ด.ต. ชูชีพซื่อสัตย์  
ด.ต. ชูชาติแสนเสร็จ           ร.ต.ต. ชูชาติกมลวงศ์        ร.ต.ต. ชัยรัตน์ปาสาบุตร        
ร.ต.ต. เชื่อม   สันตะเลิศ    ส.ต.ท.ชูศิล  ศิริเดช    พลฯชลวิทย์   นิลนนท์   
 ร.ต.ต. ณรงค์แฝงเมืองฟุก  ร.ต.ต.ชัย  อุทัย   ด.ต. ณรงค์   ทองแดง 
ร.ต.ต. ณรงค์ชัยไชยสีมา     พลฯ ณรงค์นาคประเสริฐ ร.ต.ต ถวัลชวน ชื่นศรีนวล
ด.ต. ทวีปบุญเคลิ้ม จ.ส.ต. ทวี      จินตะนา    ร.ต.ต.ทองล้วน วิชัยกําจร 
ร.ต.ต. ทองสุขไชยมงคล จ.ส.ต. ทองดีแสนวิเศษ จ.ส.ต. ทองแดง  แสงจอหอ   
จ.ส.ต. ทองขาวผลไม้         จ.ส.ต. ทวีศักดิ์  คำจันทร์  ส.ต.ท. เทิดศักดิ์ แสงสุข 
ด.ต. เทอมศักดิ์ ใจกล้า     ร.ต.ต. พิชิต  ปัดชาเขียว    ร.ต.ต. ธีระ สีดา                 
ร.ต.ต. ธีระ  จีนประโคน ร.ต.ต. ธงชัย สมบัติหลาย ด.ต. ธานี  หอมเจริญ 
ด.ต. ธวัชชัยสังข์อ่อน       ร.ต.ต. นิคม สมอาจ         ร.ต.ต. นริศ  วังบุญ              
ด.ต. นิรันดร์ วิเศษดี จ.ส.ต. นิพนธ์   สงวนวงษ์       ส.ต. ท. นิมิตร   นพโสภณ 
จ.ส.ต. นคร  วิชัยประเสริฐ จ.ส.ต. นฤชา เข็มนาค  ร.ต.ต. บุญหนัก  วงษ์นู       
ร.ต.ต. บุญธรรม ยะนินทร ร.ต.ต. บรรดาศักดิ์ คำโม ร.ต.ต. บรรลือต่างประโคน
ด.ต.บรรลือศักดิ์   เผ่ากัณหา  ร.ต.ต. บุญมี  ชนะชัย    จ.ส.ต. บุญมี  เนื่องแก้ว
 จ.ส.ต. บุญยืน  โชยจอหอ  ร.ต.ต. ปัญญา  พงษ์สาลี   ร.ต.ต.บุญส่ง  ภิรมย์ไกลภักดิ์
 ร.ต.ต. ปัญญา  ภู่ชัย    ร.ต.ท.ปัญญา  อุดหนุน       ด.ต. ประยูร มีอนันต์ 
 ด.ต. บุบผา คลังบุญวาส  ร.ต.ต. ประสาน เตชะดี ร.ต.ต. ประยุทธ สร้อยทอง  
 จ.ส.ต. ปทุม ปัทมพรม    ร.ต.ต. ประสงค์ สระทอง  ร.ต.ต. ประสงค์ ดาวจรัสแสง
 ด.ต. ประสงค์ มหาวิเชียร  ร.ต.ต. ประสงค์ หงษ์ศรีเมือง ด.ต. ประสงค์ แก้วทิพย์    
 จ.ส.ต.ประจักรสิน  สังกระสี  ร.ต.ต.ประหยัด แสนพลเมือง  จ.ส.ต.ประทีป เขียวเหลืองงาม 
 จ.ส.ต. ประทีป ศิริกุล ร.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลยรักษณ์ จ.ส.ต. ประสิทธิ์ พรวาปี    
 จ.ส.ต. ประสิทธิ์ ปักกุนันท์  ร.ต.ต. ประสิทธิ์ รักษาราช ร.ต.ต.ประจำ ประสงค์สิน
 ร.ต.ต. ประจวบ ทรงฤทธิ์   ร.ต.ต. ประคอง จิวราช ด.ต. ประยูร มีอนันต์
 จ.ส.ต. ปรีชา ศรีสงคราม ด.ต. ปรีชา แสงทองเขียว   จ.ส.ต. ประเสริฐ  เจริญพร   
ด.ต. ปี๋ยะ  แก้วใบงาม ร.ต.ต. ปางกาบ ฤาชา      ร.ต.ท.ปราโมทย์   ทองพูน  
จ.ส.ต. ปรัชญา  นครไทย    ร.ต.ต. เปลี่ยน  พันธ์ทรง   จ.ส.ต. ผจญ พลแสง  
ร.ต.ต. ไพรัฐ  อัตนาค     ส.ต.ท. ไพรัตน์ เงินนา     ด.ต. ไพรัตน์ บุญมาเครือ
ร.ต.ต. ไพศาล ฉิมสกุล   ด.ต. ไพรอด  โพธิ์แดง      ด.ต. ไพบูลย์  ชัยทิพย์     
ร.ต.ตไพบูลย์  ถาวร       จ.ส.ต. ไพบูลย์  ภูมิประมาณ ร.ต.ท. พิบูลย์  งามมั่ง   
จ.ส.ต. พรหมทอง ฐานวงษ์    ร.ต.ต. มนัส  มาสันเที๊ยะ ร.ต.ต. มรกต  วงษ์ศิริ       
ร.ต.ต. โยธิน โสภิณ          ร.ต.ต. ยงยุทธ  มาทิม     ร.ต.ต. รัศมี อยู่ทองหลาง 
จ.ส.ต. รังสรรค์  บุญเผือก    ร.ต.ต. เล็ก  โอทาน         จ.ส.ต. ลำ เขียวน้อย   
ร.ต.ต.วินัย  ถาวรสาลี       จ.ส.ต. วินัย ดาวสุข   ร.ต.ต.วิรัตน์ เปรมวินัย     
ด.ต. วิม   เฉลยรักษ์        ร.ต.ท. วิทยา ดีงาม    ร.ต.ต. วิเชียร ผาดี       
 ร.ต.ต. วิเชียร  มีเสือทอง    ร.ต.ต. วิชัย  ฤาชา       จ.ส.ต. วิมลชัย ใจการุณ 
ด.ต. วิฑูรย์ วรรณประภา  ร.ต.ต. วิจิตร ช้อนขุนทด     ร.ต.ต. วิจิตร เกษามา 
จ.ส.ต. วีรศักดิ์ สาครานุรักษ์  จ.ส.ต.วีรเดช   เทวรัตน์  ร.ต.ต. วงษา เสาเปีย   
ร.ต.ต. วันชัย ทาประดิษฐ์      จ.ส.ต. วันชัย บาดาล   จ.ส.ต. วันชัย ใหม่คามิ      
ด.ต. วราวุธ แสนอ่อน   พ.ต.ท. ไวพจน์ เนตรจินดา   ร.ต.ต. วุฒิชัย  อุทัย     
จ.ส.ต. วุฒิโรจน์  หาญเจริญชัย  จ.ส.ต. วัชระ พื้นสวรรค์     จ.ส.ต. เวฬุวัน ผลินยศ      
 ร.ต.ต. ศักดิ์ชัย เวียงนนท์   ร.ต.ต. ศักดา  สุภาวงษ์     ร.ต.ต.ศุภโชค  เบญจวงษ์
ร.ต.ต. สมพงษ์ เพชรมณี   ร.ต.ต. สมศักดิ์ ระหา      ร.ต.ต. สมบัติ เยาว์สูงเนิน 
ร.ต.ต. สมหมาย ดวงจันทร์ ร.ต.ต.สมบูรณ์ แสงเพ็ชร  ร.ต.ต.สมบูรณ์ บุญยวัฒน์   
ร.ต.ต. สมบูลย์ จินดานนท์ ร.ต.ต.สมมาด  เคนเหลา     ด.ต. สมชาย เสมา         
จ.ส.ต. สมชาย ชัยยันต์     ร.ต.ต. สมชาย  ยิ่งยง        จ.ส.ต. สมชาย เทพรัตนะ 
ร.ต.ต. สมสักดิ์ เพชรสุก ร.ต.ต. สมศักดิ์ ประโหมด  ร.ต.ต.สมศักดิ์  สมิงแก้ว   
 ร.ต.ต.สมศักดิ์  พิมพ์สาร    ร.ต.ต.สมพงษ์  สุวรรณ    จ.ส.ต. สมนึก   อัมเทศ       
ร.ต.ท. สนั่น  รังใส    ร.ต.ต. สนาม หอยตะคุ     ร.ต.ต. สถาพร อินทพันธ์
ร.ต.ต. สวัสดิ์ ปฏิทานาโต  ร.ต.ต. สมาน  พลตะคุ      จ.ส.ต. สมาน  สารศรี       
 จ.ส.ต. สถิตย์   พยุงวงษ์  จ.ส.ต. สยาม ศรีเหลา    จ.ส.ต. สนอง มานะบัง    
จ.ส.ต. เสลา มูลนิรัตน์     จ.ส.ต. เสถียร เครือผือ     จ.ส.ต. เสน่ห์ สุขหลาย   
จ.ส.ต. แสงใส  วิชัยศึก     ร.ต.ต. สุริยันต์ รสดี      จ.ส.ต. สุระ มิ่งจันทึก  
ร.ต.ต. สุรศักดิ์ ชัยราช     จ.ส.ต. สุรชัย  ฤทธิยง     ด.ต. สุพิต  อัตฤทธิ์        
 ร.ต.ต. สุมิตร  เรียกจำรัส  จ.ส.ต. สุนทร เสนาลา    ด.ต. สุวรรณ์ หันสมร    
พลฯ สุด ม่วงทอง        ร.ต.ต. สิน  ครองมัจฉา   พลฯ สินศึก  ผิวขำ       
พ.ต.ท. สาโรจน์ ปทุมชัย จ.ส.ต. สุพจน์ พืชพันธ์ไพศาล   จ.ส.ต.สุกิจ วงษ์วีระธรรม
  ร.ต.ต. สามารถ สุขสะอาด  จ.ส.ต. สามารถ ปรีเปรม      ร.ต.ต. สังวาลย์  พรมอินทร์
ร.ต.ต. สัญชัย มาปะจง   ร.ต.ต. เสริม &nbs