2009/May/28

                ชื่อเดิม ๆ นะเพื่อน ... 201
                  เรียงตามอักษร  ก- ฮ
 
ร.ต.ต. กำจัด  รัตนวิชัย   ร.ต.ต. กมล  ไม้แดงปี ส.ต.ท. กอบชัยสุขพร้อม      
ร.ต.ต. ขันชัยภูจิรัง ร.ต.ต. คูณชมภูพื้น  ด.ต. จาตุรันต์สุทธิโสม  
จ.ส.ต. จักรกฤษณ์จำเรือง  ด.ต. เจนเพ่งสวรรณ         พลฯ จงกลพูลสง่า            
ร.ต.ต. จำเนียรหาดไทย จ.ส.ต. จำเริญศรีมาตย์ ด.ต. ชูชีพซื่อสัตย์  
ด.ต. ชูชาติแสนเสร็จ           ร.ต.ต. ชูชาติกมลวงศ์        ร.ต.ต. ชัยรัตน์ปาสาบุตร        
ร.ต.ต. เชื่อม   สันตะเลิศ    ส.ต.ท.ชูศิล  ศิริเดช    พลฯชลวิทย์   นิลนนท์   
 ร.ต.ต. ณรงค์แฝงเมืองฟุก  ร.ต.ต.ชัย  อุทัย   ด.ต. ณรงค์   ทองแดง 
ร.ต.ต. ณรงค์ชัยไชยสีมา     พลฯ ณรงค์นาคประเสริฐ ร.ต.ต ถวัลชวน ชื่นศรีนวล
ด.ต. ทวีปบุญเคลิ้ม จ.ส.ต. ทวี      จินตะนา    ร.ต.ต.ทองล้วน วิชัยกําจร 
ร.ต.ต. ทองสุขไชยมงคล จ.ส.ต. ทองดีแสนวิเศษ จ.ส.ต. ทองแดง  แสงจอหอ   
จ.ส.ต. ทองขาวผลไม้         จ.ส.ต. ทวีศักดิ์  คำจันทร์  ส.ต.ท. เทิดศักดิ์ แสงสุข 
ด.ต. เทอมศักดิ์ ใจกล้า     ร.ต.ต. พิชิต  ปัดชาเขียว    ร.ต.ต. ธีระ สีดา                 
ร.ต.ต. ธีระ  จีนประโคน ร.ต.ต. ธงชัย สมบัติหลาย ด.ต. ธานี  หอมเจริญ 
ด.ต. ธวัชชัยสังข์อ่อน       ร.ต.ต. นิคม สมอาจ         ร.ต.ต. นริศ  วังบุญ              
ด.ต. นิรันดร์ วิเศษดี จ.ส.ต. นิพนธ์   สงวนวงษ์       ส.ต. ท. นิมิตร   นพโสภณ 
จ.ส.ต. นคร  วิชัยประเสริฐ จ.ส.ต. นฤชา เข็มนาค  ร.ต.ต. บุญหนัก  วงษ์นู       
ร.ต.ต. บุญธรรม ยะนินทร ร.ต.ต. บรรดาศักดิ์ คำโม ร.ต.ต. บรรลือต่างประโคน
ด.ต.บรรลือศักดิ์   เผ่ากัณหา  ร.ต.ต. บุญมี  ชนะชัย    จ.ส.ต. บุญมี  เนื่องแก้ว
 จ.ส.ต. บุญยืน  โชยจอหอ  ร.ต.ต. ปัญญา  พงษ์สาลี   ร.ต.ต.บุญส่ง  ภิรมย์ไกลภักดิ์
 ร.ต.ต. ปัญญา  ภู่ชัย    ร.ต.ท.ปัญญา  อุดหนุน       ด.ต. ประยูร มีอนันต์ 
 ด.ต. บุบผา คลังบุญวาส  ร.ต.ต. ประสาน เตชะดี ร.ต.ต. ประยุทธ สร้อยทอง  
 จ.ส.ต. ปทุม ปัทมพรม    ร.ต.ต. ประสงค์ สระทอง  ร.ต.ต. ประสงค์ ดาวจรัสแสง
 ด.ต. ประสงค์ มหาวิเชียร  ร.ต.ต. ประสงค์ หงษ์ศรีเมือง ด.ต. ประสงค์ แก้วทิพย์    
 จ.ส.ต.ประจักรสิน  สังกระสี  ร.ต.ต.ประหยัด แสนพลเมือง  จ.ส.ต.ประทีป เขียวเหลืองงาม 
 จ.ส.ต. ประทีป ศิริกุล ร.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลยรักษณ์ จ.ส.ต. ประสิทธิ์ พรวาปี    
 จ.ส.ต. ประสิทธิ์ ปักกุนันท์  ร.ต.ต. ประสิทธิ์ รักษาราช ร.ต.ต.ประจำ ประสงค์สิน
 ร.ต.ต. ประจวบ ทรงฤทธิ์   ร.ต.ต. ประคอง จิวราช ด.ต. ประยูร มีอนันต์
 จ.ส.ต. ปรีชา ศรีสงคราม ด.ต. ปรีชา แสงทองเขียว   จ.ส.ต. ประเสริฐ  เจริญพร   
ด.ต. ปี๋ยะ  แก้วใบงาม ร.ต.ต. ปางกาบ ฤาชา      ร.ต.ท.ปราโมทย์   ทองพูน  
จ.ส.ต. ปรัชญา  นครไทย    ร.ต.ต. เปลี่ยน  พันธ์ทรง   จ.ส.ต. ผจญ พลแสง  
ร.ต.ต. ไพรัฐ  อัตนาค     ส.ต.ท. ไพรัตน์ เงินนา     ด.ต. ไพรัตน์ บุญมาเครือ
ร.ต.ต. ไพศาล ฉิมสกุล   ด.ต. ไพรอด  โพธิ์แดง      ด.ต. ไพบูลย์  ชัยทิพย์     
ร.ต.ตไพบูลย์  ถาวร       จ.ส.ต. ไพบูลย์  ภูมิประมาณ ร.ต.ท. พิบูลย์  งามมั่ง   
จ.ส.ต. พรหมทอง ฐานวงษ์    ร.ต.ต. มนัส  มาสันเที๊ยะ ร.ต.ต. มรกต  วงษ์ศิริ       
ร.ต.ต. โยธิน โสภิณ          ร.ต.ต. ยงยุทธ  มาทิม     ร.ต.ต. รัศมี อยู่ทองหลาง 
จ.ส.ต. รังสรรค์  บุญเผือก    ร.ต.ต. เล็ก  โอทาน         จ.ส.ต. ลำ เขียวน้อย   
ร.ต.ต.วินัย  ถาวรสาลี       จ.ส.ต. วินัย ดาวสุข   ร.ต.ต.วิรัตน์ เปรมวินัย     
ด.ต. วิม   เฉลยรักษ์        ร.ต.ท. วิทยา ดีงาม    ร.ต.ต. วิเชียร ผาดี       
 ร.ต.ต. วิเชียร  มีเสือทอง    ร.ต.ต. วิชัย  ฤาชา       จ.ส.ต. วิมลชัย ใจการุณ 
ด.ต. วิฑูรย์ วรรณประภา  ร.ต.ต. วิจิตร ช้อนขุนทด     ร.ต.ต. วิจิตร เกษามา 
จ.ส.ต. วีรศักดิ์ สาครานุรักษ์  จ.ส.ต.วีรเดช   เทวรัตน์  ร.ต.ต. วงษา เสาเปีย   
ร.ต.ต. วันชัย ทาประดิษฐ์      จ.ส.ต. วันชัย บาดาล   จ.ส.ต. วันชัย ใหม่คามิ      
ด.ต. วราวุธ แสนอ่อน   พ.ต.ท. ไวพจน์ เนตรจินดา   ร.ต.ต. วุฒิชัย  อุทัย     
จ.ส.ต. วุฒิโรจน์  หาญเจริญชัย  จ.ส.ต. วัชระ พื้นสวรรค์     จ.ส.ต. เวฬุวัน ผลินยศ      
 ร.ต.ต. ศักดิ์ชัย เวียงนนท์   ร.ต.ต. ศักดา  สุภาวงษ์     ร.ต.ต.ศุภโชค  เบญจวงษ์
ร.ต.ต. สมพงษ์ เพชรมณี   ร.ต.ต. สมศักดิ์ ระหา      ร.ต.ต. สมบัติ เยาว์สูงเนิน 
ร.ต.ต. สมหมาย ดวงจันทร์ ร.ต.ต.สมบูรณ์ แสงเพ็ชร  ร.ต.ต.สมบูรณ์ บุญยวัฒน์   
ร.ต.ต. สมบูลย์ จินดานนท์ ร.ต.ต.สมมาด  เคนเหลา     ด.ต. สมชาย เสมา         
จ.ส.ต. สมชาย ชัยยันต์     ร.ต.ต. สมชาย  ยิ่งยง        จ.ส.ต. สมชาย เทพรัตนะ 
ร.ต.ต. สมสักดิ์ เพชรสุก ร.ต.ต. สมศักดิ์ ประโหมด  ร.ต.ต.สมศักดิ์  สมิงแก้ว   
 ร.ต.ต.สมศักดิ์  พิมพ์สาร    ร.ต.ต.สมพงษ์  สุวรรณ    จ.ส.ต. สมนึก   อัมเทศ       
ร.ต.ท. สนั่น  รังใส    ร.ต.ต. สนาม หอยตะคุ     ร.ต.ต. สถาพร อินทพันธ์
ร.ต.ต. สวัสดิ์ ปฏิทานาโต  ร.ต.ต. สมาน  พลตะคุ      จ.ส.ต. สมาน  สารศรี       
 จ.ส.ต. สถิตย์   พยุงวงษ์  จ.ส.ต. สยาม ศรีเหลา    จ.ส.ต. สนอง มานะบัง    
จ.ส.ต. เสลา มูลนิรัตน์     จ.ส.ต. เสถียร เครือผือ     จ.ส.ต. เสน่ห์ สุขหลาย   
จ.ส.ต. แสงใส  วิชัยศึก     ร.ต.ต. สุริยันต์ รสดี      จ.ส.ต. สุระ มิ่งจันทึก  
ร.ต.ต. สุรศักดิ์ ชัยราช     จ.ส.ต. สุรชัย  ฤทธิยง     ด.ต. สุพิต  อัตฤทธิ์        
 ร.ต.ต. สุมิตร  เรียกจำรัส  จ.ส.ต. สุนทร เสนาลา    ด.ต. สุวรรณ์ หันสมร    
พลฯ สุด ม่วงทอง        ร.ต.ต. สิน  ครองมัจฉา   พลฯ สินศึก  ผิวขำ       
พ.ต.ท. สาโรจน์ ปทุมชัย จ.ส.ต. สุพจน์ พืชพันธ์ไพศาล   จ.ส.ต.สุกิจ วงษ์วีระธรรม
  ร.ต.ต. สามารถ สุขสะอาด  จ.ส.ต. สามารถ ปรีเปรม      ร.ต.ต. สังวาลย์  พรมอินทร์
ร.ต.ต. สัญชัย มาปะจง   ร.ต.ต. เสริม      พรมสุข      ร.ต.ต. สัมฤทธิ์ พรมสีแก้ว
จ.ส.ต. หรรษา  ฤทธิราช   ร.ต.ต. ภูธร ทายประโคน   ร.ต.ต.อนุมาศ  กลิ่นขวัญ
ด.ต. อติชัย ชนะเพีย       ร.ต.ต. อรุณ  สมหมาย        ด.ต. อนันต์  รอดย่านน้ำ
ด.ต. อนันต์  ตาอุด         ร.ต.ต. เอกนันท์ โสดามุข        ร.ต.ต. เอนก จันทรศร
ร.ต.ต. อำนวย  กิจเจริญ    ด.ต. อำนวย  โคตระกูล        ร.ต.ต. อำนาจ ประวิง   
ส.ต.อ.อำคา สีทาพัก      ร.ต.ต.อำพร   โพนาคร          ร.ต.ต. อิทธิพงษ์   ศิริประพิมพ์
ร.ต.ต.ธนชัย เอี่ยมทิม
  
 รวม      202     นาย
 
 
                                รายชื่อเพื่อนที่เออรี่
 
ส.ต.ต. ประเสริฐเจริญพร ส.ต.ท. กรอบชัยสุขพร้อม      ส.ต.ท. ไพบูลย์ภูมิประมาณ
จ.ส.ต. เอกสิทธิ์สังกะสี จ.ส.ต.ทองแดง   แสงจอหอ   จ.ส.ต. ประทีปเขียวเรืองงาม  
จ.ส.ต. สมชายเทพรัตนะ   จ.ส.ต. หรรษาฤทธิราช     จ.ส.ต. บรรลือศักดิ์เผ่ากัณหา  
จ.ส.ต. สามารถปรีเปรม     จ.ส.ต. ศุภโชคหาญเจริญชัย   จ.ส.ต. ทองดีแสนวิเศษ      
จ.ส.ต. สมานสารศรี       จ.ส.ต. ทองขาวผลไม้ จ.ส.ต. ประสิทธิ์ปักกุนันท์    
จ.ส.ต. ประสิทธิ์พรวาปี       จ.ส.ต. ทวีศักดิ์คำจันทร์        จ.ส.ต. จักรกฤษณ์จำเรือง 
จ.ส.ต. เสน่ห์สุขหลาย    จ.ส.ต. สมนึกอัมเทศน์ จ.ส.ต. นิพนธ์สงวนวงษ์
จ.ส.ต. สุระมิ่งจันทึก     จ.ส.ต. จำเริญศรีมาตย์      จ.ส.ต. วีระศักดิ์สาครานุรักษ์ 
จ.ส.ต. วินัยดาวสุข          ด.ต. วิมเฉลยรักษ์               ด.ต. ทวีจินตนา                  
ด.ต. ไพรัตน์บุญมาเคลือ     ด.ต. สุพจน์พืชพันธ์ไพศาล   ด.ต. สมชายเสมา                
 ด.ต. เทอมศักดิ์ใจกล้า        ด.ต. วราวุธ แสนอ่อน             ด.ต. ชูชีพซื่อสัตย์             
ด.ต. ประสงค์มหาวิเชียร     ด.ต. ทวีปบุญเคลิ้ม ด.ต. จาตุรันต์ สุทธโสม         
 ด.ต. บุบผาคลังบุญวาสน์     ด.ต. ประยูรมีอนันต์              ด.ต. ไพรอดโพธิ์แดง          
 ด.ต. ชูชาติแสนเสร็จ          ด.ต. นิรันคร์วิเศษดี              ด.ต. อำนวยโคตระกูล
ด.ต.บุญยืน  โชยจอหอ 
 
    
     36 รายชื่อเพื่อนร่วมรุ่น 201 ที่เสียชีวิต
 
พลฯ ณรงค์นาคประเสริฐ    พลฯจงกลพูลสง่า  พลฯ สินศึกผิวขำ
พลฯ สนองมานะบัง      พลฯผจญพลแสง      พลฯสยาม  ศรีเหลา
พลฯ วัชรพื้นสวรรค์พลฯ สมชายชัยยันต์   ส.ต.ท. ปรีชาศรีสงคราม  
 ส.ต.ท. ไพรัชเงินนา จ.ส.ต. ปรีชาแสงทองเขียว  ส.ต.ท. บุญมีเนื่องแก้ว  
ส.ต.ท. เวฬุวันผลินยศ    จ.ส.ต. สถิตย์พยุงวษ์   จ.ส.ต. รังสรรค์ บุญเผือก 
 จ.ส.ต. วันชัยใหม่คามิ  จ.ส.ต. พรหมทองฐานวงษ์   จ.ส.ต. เจนเพ่งสุวรรณ   
จ.ส.ต. ประทีปศิริกุล       จ.ส.ต. . ธวัชชัยสังข์อ่อน   จ.ส.ต. ฤชาเข็มนาค   
 จ.ส.ต. สุรชัยฤทธิยงค์    ด.ต. ประสงค์แก้วทิพย์    ส.ต.ท. นิมิตร  นพโสภณ
ส.ต.ท. เทิดศักดิ์แสงสุขปี ส.ต.ท.นครวิชัยประเสริฐ  ส.ต.ท. ประทุมปัทมพรหม  
 ส.ต.อ. อำคาศรีทาพัก   ด.ต. สมพงษ์สวนฉิมพลี      จ.ส.ต. สุกิจวงษ์ วีระธรรม    
 จ.ส.ต. วันชัยบาดาล       ด.ต. วิทูรฑ์วรรณประภา  ด.ต. สุวรรณ์หันสมร
 จ.ส.ต. สุทรเสนาลา   จ.ส.ต. บุญยืนโชยจอหอ   ร.ต.ท.ณรงค์  แฝงเมืองฟุก     
  
              
 
 
                                      เพื่อทราบ ............
           รายชื่อสมาชิกสวัสดิการรุ่น 201
                            ปีละ 1,000 บาท
           ช่วยเหลือเบื้องต้น ( ทำบุญ ) ในการเสียชีวิตดังนี้
                เจ้าตัว, พ่อแม่, ภรรยา, บุตร - ธิดา 
                       ที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น 
                             รายละ 10,000 บาท
ประจำปี 2553

ร.ต.ต. สนั่นรังใสด. ประสงค์สระทอง      ด.ต.สมพงษ์สุวรรณ  
ด.ต. คูณ ชม. ภูพื้น ด.ต. ปัญญาอุดหนุน ด.ต. สมบูรณ์แสงเพ็ชร์
ด.ต. ธีระมณฑลประโคน      ด.ต. ประยูรมีอนันต์ดสุภาโชคเบญจวงษ์   
ด.ต. รัศมีอยู่ทองหลาง   ด.ต. วิรัตน์เปรมวินัยด. ไพศาลฉิมสกุล          
 ด.ต. ไพรอดโพธิ์แดง        ด.ต. อภิรักษ์วงษ์นู            ด.ต. ชูชาติแสนเสร็จ             
ด.ต. ณรงค์ทองแดง          ด.ต. ธานัทปัทชาเขียว ด.ต. วัชรภัทรหาดไทย      
ด.ต. สถาพรอินทร์พันธ์    ร.ต.ต. สุเทพเกตุเทียน     ร.ต.ต. วิทยาดีงาม           
 จ.ส.ต. สามารถปรีเปรม    ด.ต. ถวัลย์ชวนชื่นศรีนวล ด.ต. บรรลือศักดิ์เผ่ากัณหา  
. รัฐสัคค์ดวงหิรัญสกุล ต.ต. อำนาจประวิง ด.ต. ศักดิ์ดาสุภาวงษ์        
ด.ต. วินัยถาวรสาลี          ด.ต. จาตุรันต์สุทธโสม ด.ต. บุบผาคลังบุญวาสน์    
ด.ต. ประคองจิวราช        ด.ต. วราวุ ธ แสนอ่อน ด.ต. นิรันดร์ดีวิเศษ            
ด.ต. ชนะชัยเอี่ยมทิม         ด.ต. อำนวยโคตระกูล ด.ต. บุญเคลิ้มทวีป           
 ด.ต. บรรลือต่างประโคน  ด.ต. สุริยันต์รสดี ด.ต. ประสงค์มหาวิเชียร    
ด.ต. อรรถวิทย์ประสงค์สิน ด.ต. ประยุทธสร้อยทอง  
   
ประจำปี 2554

ร.ต.ต. สนั่นรังใส ด.ต. ประสงค์สระทอง ด.ต. สมพงษ์สุวรรณ        
 ด.ต. คูณ ชม. ภูพื้น ด.ต. ปัญญาอุดหนุน ด.ต. สมบูรณ์แสงเพ็ชรร
ด.ต. ธีระมณฑลประโคน ด.ต. ประยูรมีอนันต์ ด.ต. สุภาโชคเบญจวงษ์
ด.ต. รัศมีอยู่ทองหลาง ด.ต. วิรัตน์เปรมวินัย ด.ต. ไพศาลฉิ ม. สกุล           
ด.ต. ไพรอดโพธิ์แดง ด.ต. อภิรักษ์วงษ์นู ด.ต. ชูชาติแสนเสร็จ            
ด.ต. สนามหอยตะคุ ด.ต. ณรงค์ทองแดง ด.ต. ขันใจภูบิดชิมครีม              
ด.ต. ธานัทปัทชาเขียว ด.ต. สัญชัยมาประจง ด.ต. ปัญญาพงษ์สาลี        
ด.ต. สถาพรอินทร์พันธ์ ด.ต. ภานุพงศ์หงษ์ศรีเมือง ด.ต. ศักดิ์ชัยเวียงนนท์      
ด.ต. พิชิตพันธ์ทรง ร.ต.ต. สุเทพเกตุเทียน ร.ต.ต. วิทยาดีงาม            
จ.ส.ต. สามารถปรีเปรม ด.ต. บุญธรรมยะนิ น. ทร ด.ต. ชยพลโอทาน          
ด.ต. สังวาลย์พรมอินทร์ ด.ต. ณรงค์ชัยไชยสีมา ด.ต. สมบัติเยาว์สูงเนิน    
ด.ต. ปางกาบฤาชา ด.ต. บรรลือศักดิ์เผ่ากั ณ หา ด.ต. รัฐสัคค์ดวงหิรัญสกุล  
ต.ต. อำนาจประวิง ด.ต. อรรถกรทายประโคน ด.ต. ศักดิ์ดาสุภาวงษ์        
ด.ต. วินัยถาวรสาลี ด.ต. ประคองจิวราช            ด.ต. ชนะชัยเอี่ยมทิม     
 ด.ต. อำนวยโคตระกูล        ด.ต. กำจัดรัตนวิชัย ด.ต. บุญเคลิ้มทวีป  
ด.ต. ประยุทธสร้อยทอง               
 
ประจำปี 2555

ร.ต.ต. สนั่นรังใส ด.ต. ประสงค์สระทอง ด.ต. สมพงษ์สุวรรณ        
 ด.ต. คูณ ชม. ภูพื้น ด.ต. ปัญญาอุดหนุน ด.ต. สมบูรณ์แสงเพ็ชรร
ด.ต. ธีระมณฑลประโคน ด.ต. ประยูรมีอนันต์ ด.ต. สุภาโชคเบญจวงษ์
ด.ต. รัศมีอยู่ทองหลาง ด.ต. วิรัตน์เปรมวินัย ด.ต. ไพศาลฉิ ม. สกุล
ด.ต. ไพรอดโพธิ์แดง   ด.ต. อภิรักษ์วงษ์นู ด.ต. ชูชาติแสนเสร็จ
ด.ต. สนามหอยตะคุ   ด.ต. ณรงค์ทองแดง ด.ต. ขันชัยภูบิดชิมครีม
ด.ต. ธานัทปัทชาเขียว  ด.ต. สามารถสุขสะอาด ด.ต. สัญชัยมาประจง
ด.ต. ศักดิ์ชัยเวียงนนท์  ด.ต. พิชิตพันธ์ทรง ร.ต.ต. สุเทพเกตุเทียน
ร.ต.ต. วิทยาดีงาม      จ.ส.ต. สามารถปรีเปรม ด.ต. บุญธรรมยะนิ น. ทร
ด.ต. สมบัติเยาว์สูงเนิน   ด.ต. เชื่อมสันตะเลิศ ด.ต. บรรลือศักดิ์เผ่ากั ณ หา
ด.ต. รัฐสัคค์ดวงหิรัญสกุล ต.ต. อำนาจประวิง ด.ต. อรรถกรทายประโคน
ด.ต. ศักดิ์ดาสุภาวงษ์ ด.ต. วินัยถาวรสาลี ด.ต. ประคองจิวราช
ด.ต. อำนวยโคตระกูด.ต. บุญทวีปเคลิ้ม ด.ต. ราชภัชรจันทะศร
ด.ต. วุฒิชัยอุทัยด.ต. สมมาดเคนเหลา ด.ต. อรรถวิทย์ประสงค์สิน  
ด.ต. ประยุทธสร้อยทอง
 
 
ประจำปี 2556

ร.ต.ท. สนั่นรังใส ด.ต. ประสงค์สระทอง ร.ต.ต. สมพงษ์สุวรรณ        
 ด.ต. คูณ ชม. ภูพื้น ร.ต.ต. ปัญญาอุดหนุน ร.ต.ต. ธีระประมณฑลโคน
 ด.ต. ประยูรมีอนันต์ ด.ต. สุภาโชคเบญจวงษ์ร. รัศมีอยู่ทองหลาง 
 ด.ต. ไพศาลฉิมสกุล     ด.ต. ไพรอดโพธิ์แดง   ด.ต. อภิรักษ์วงษ์นู
ด.ต. ชูชาติแสนเสร็จ ร.ต.ต. ธานัทปัทชาเขียว  ด.ต. สามารถสุขสะอาด
ร.ต.ต. สัญชัยมาประจงร. สถาพรอิทรพันธ์ร . พิชิตพันธ์ทรง
ร.ต.ท. สุเทพเกตุเทียน  ร.ต.ท. วิทยาดีงาม      จ.ส.ต. สามารถปรีเปรม
 ด.ต. บุญธรรมยะนินทร   ร.ต.ต. สมบัติเยาว์สูงเนิน   ด.ต. เชื่อมสันตะเลิศ
 ด.ต. บรรลือศักดิ์เผ่ากั ณ หาร. รัฐสัคค์ดวงหิรัญสกุล ต.ต. อำนาจประวิง
ด.ต. ศักดิ์ดาสุภาวงษ์ ด.ต. วินัยถาวรสาลี ด.ต. ประคองจิวราช
ด.ต. อำนวยโคตระกู   ด.ต. บุญทวีปเคลิ้ม ด.ต. ราชภัชรจันทะศร
ด.ต. วุฒิชัยอุทัย         ด.ต. สมมาดเคนเหลา ร.ต.ต. วิเชียรผาดี 
พ.ต.ท. ราเมศร์เนตรจินดา จ.ส.ต. ทองแดงแสงจอหอ ด.ต. มนัสมาสันเที๊ยะ
จ.ส.ต. นิพนธ์สงวนวงษ์ ด.ต. ประยุทธสร้อยทอง จ.ส.ต. ศุภโชคหาญเจริญชัย
 
ประจำปี 2557

ร.ต.ท. สนั่นรังใส        ร.ต.ด. ประสงค์สระทอง   ร.ต.ต.สมพงษ์สุวรรณ  
ร.ต.ต. คูณ ชม. ภูพื้น ร.ต.ต. ปัญญาอุดหนุน ร.ต.ต. สมบูรณ์แสงเพ็ชร์
ร.ต.ต. รัศมีอยู่ทองหลาง    ด.ต.ไพรอด  โพธิ์แดง  ด.ต.ชูชาติแสนเสร็จ
ร.ต. ธานัทปัทชาเขียว ร.ต.ต.สามารถสุขสะอาด ร.ต.ต. สัญชัยมาประจง            
ร.ต.ต. พิชิตพันธ์ทรง ร.ต.ท. สุเทพเกตูเทียน จ.ส.ต. สามารถปรีเปรม 
ร.ต.ต. เชื่อมสันตะเลิศ จ.ส.ต. บรรลือศักดิ์เผ่ากัณหา  รต.ต. อำนาจประวิง
ร.ต.ต. ศักดิ์ดาสุภาวงษ์ ร.ต.วินัยถาวรสาลี   ร.ต.ต. ปราโมทย์ทองพูน  
. ประคองจิวราช       ด.ต. นิรันต์วิเศษดี ร.ต.ต. สมมาดเคนเหลา
. สุริยันต์รสดี ร.ต.ต. อรรถวิทย์ประสงค์สินร.ต.ต. ประยุทธสร้อยทอง
จ.ส.ต. ศุภโชคหาญเจริญชัย ร.ต.ต. ณรงค์แฝงเมืองฟุกร.ต.ต.สินคลองมัจฉา
ร.ต.ต. สุภาโชคเบญจวงษ์  
 
 
 
                                เพื่อทราบ ...........
   เงินสมาชิกรุ่นจะคุ้มคองสมาชิก  ปี/ปี
ถ้าสมาชิกขาดส่งต้องไม่เกินภายใน  90 วัน
 
      รายชื่อสมาชิกสวัสดิการรุ่น 201
               ปีละ 1,000 บาท
 ช่วยเหลือเบื้องต้น ( ทำบุญ ) ในการเสียชีวิตดังนี้
- เจ้าตัว, พ่อแม่, ภรรยา, บุตร - ธิดา
ที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น
รายละ 10,500 บาท (ค่าหรีด 500 บาท)
- พ่อตาแม่ยาย ชื้อพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพสวด
รายละ  2,000   บาท
- เจ้าตัวเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลมอบขวัญกำลังใจ
- รายละ ไม่เกิน   1,000   บาท
 
                ประจำปี 2558
ร.ต.ท. สนั่นรังใส ร.ต.ต.ประสงค์สระทอง ร.ต.ต.สมพงษ์  สุวรรณ
ร.ต.ต. คูณ ชมภูพื้น ร.ต.ต. ปัญญาอุดหนุน ร.ต.ต. สมบูรณ์แสงเพ็ชร์
ด.ต.ประยูร   มีอนันต์   ร.ต.ต. สุภาโชค เบญจวงษ์ ร.ต.ต. รัศมีอยู่ทองหลาง
 ด.ต.ไพรอดโพธิ์แดง ด.ต.ชูชาติ   แสนเสร็จ   ร.ต.ต.ไพศาล   ฉิมสกุล
ร.ต.ท.อภิรักษ์   วงษ์นู ด.ต.ณรงค์  ทองแดง  ร.ต.ต.ธานัท   ปัทชาเขียว
ร.ต.ต.สามารถสุขสะอาด ร.ต.ต. สัญชัย  มาประจง ร.ต.ต.สถาพร อินทะพันธ์
ร.ต.ต.อานนทวัฒน์  ฤาชา  ร.ต.ต. พิชิตพันธ์ทรง ร.ต.อ.วิทยา   ดีงาม 
จ.ส.ต.สามารถ ปรีเปรม ร.ต.ต.บุญธรรม  ยะนินทร ร.ต.ต.ชยพล   โอทาน
ร.ต.ท.สมบัติ  เยาว์สูงเนิน  ร.ต.ต. เชื่อมสันตะเลิศ จ.ส.ต. บรรลือศักดิ์ เผ่ากัณหา
ร.ต.ต.รัฐสักดิ์  ดวงหิรัญสกุล  ร.ต.ต. ศักดิ์ดา สุภาวงษ์ ร.ต.ต.วินัยถาวรสาลี
 ร.ต.ต. ธนะไช  เอี่ยมทิม       ด.ต.ทวีป  บุญเคลิ้ม    ร.ต.ต.ราชพรรค์  จันทะศร
ร.ต.ต. สมมาด  เคนเหลา     ร.ต.ต.วิเชียร   ผาดี   พ.ต.ท.ราเมศร์  เนตรจินดา
ร.ต.ต.มานัส  มาสันเทียะ    ร..ต.สุริยันต์    รสดี ร.ต.ต.สิน    คลองมัจฉา
ร.ต.ต.สวัสดิ์   ปฏิทานาโต  ร.ต.ต.สัมฤทธิ์  พรมสีแก้ว  ร.ต.ท.สมศักดิ์   เพชรสุข   
ส.ต.ท.สมชาย  เทพรัตนะ    จ.ส.ต. ศุภโชค  หาญเจริญชัย
   
 
 
 
 
 เรียน   สมาชิกสวัสดิการรุ่น 201 ทุกคนทราบ 
           ในการส่งเงินรุ่นแต่ละครั้งนั้นเพื่อความ
สะดวกของ เพื่อน ๆ ได้โปรดส่งเงินโอนเข้าบัญชีรุ่น
เลขบัญชี 214-0 -15,595-5 (ธนาคารกรุงไทย)
 ชื่อบัญชี ด.ต. สมบูรณ์แสงเพ็ชร
 ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีจะขอบคุณยิ่ง
                 รักเพื่อน
                         ด.ต. ประสงค์สระทองประธานรุ่น
ร.ต.ต. สมพงษ์สุวรรณ์เหรัญญิก
 
 
                                                 
 
 
                     เพื่อนรุ่นอุดรฯ 2 13, 14
 
 ร..ต.ประชา ทองพรหม สภ.สุราษฏธานี ร..ต.ชัยวัฒน์ สร้อยทอง สภ.กำแพงแสน
ร.ต.ต. เสริฐ ห้วยหงษ์ทอง สภ.พุทธมนฑล ร..ต.วิสูตร สุวรรณ กก.ตชด 13
 ร.ต.ต. ณรงค์ ขยันการ กาญจนบุรี  ภ.จว. ร.ต.ต.อัศวิน  สอนไข่ ต.ม.
ร.ต.ต. สุวัฒน์  แก้วกัด สภ.เขาดินราชบุรี  ร..ต.สมาน ชูชื่น สภ.ไร่สท้อนเพชรบุรี
ร.ต.ต. อังคาร เนตรพรหม สภ.ท่าเรือกาญจนบุรี  ร.ต.ต.ทองย้อย สายสนิท สภ.ราชบุรี
ร.ต.ต. ชาญ แฉล่มนงนุช สภ.สวนผึ้งรราชบุรี   ร.ต.ต.เสน่ห์  ทับทิมแก้ว กก.ตชด 13
 ร.ต.ต. ประไพ  บุตรดี กก. ตชด.13   ร.ต.ต.ประสาร จันทร์เทศ กก. ตชด.14
ร.ต.อ. ประชา วรรณประเสริฐ บช.ตชด.    
  
                
               
 
                  กองร้อยที่ 2 ค่ายเสนีย์รณยุทธอุดรธานี  
                       ร.ต.อ. ดวงใจเกตุทัศน์   ผบร้อยฯ
                                 (กก. ตชด. เขต 2) 
พลฯ วินัย   ถาวรสาลี       พลฯวราวุธ แสนอ่อน      พลฯสิน    ครองมัจฉา 
พลฯ ประยุทธ  สร้อยทอง  พลฯไวพจน์   เนตรจินดา  พลฯสมศักดิ์   ระหา 
พลฯ ศักดิ์ชัย  เวียงนนท์     พลฯสมชาย    ยิ่งยง      พลฯเทอมศักดิ์  ใจกล้า 
พลฯ ประสงค์  หงษ์ศรีเมือง  พลฯไพรัช   อัฐนาค     พลฯปรานัง    ลครไทย 
พลฯ วิจิตร  ช้อนขุนทด       พลฯอรุณ   สมหมาย    พลฯไพบูลย์     ถาวร
พลฯ ภูธร  ทายประโคน      พลฯบุญหนัก    วงศ์นู   พลฯวงษ์ศา    เสาเปรีย
พลฯ ไพศาล    ฉิมสกุล      พลฯชัย   อุทัย              พลฯเสริม      พรหมสุข
พลฯ ประสิทธิ์  เฉลยรักษ์    พลฯอนันต์   ตาอุด        พลฯชูชาติ    กมลวงศ์
พลฯ ประจำ     ประสงค์สิน  พลฯจำเนียร  หาดไทย  พลฯไพบูรณ์  ภูมิประมาณ
พลฯ สวัสดิ์      ปฏิทานาโต  พลฯประสงค์  มหาวิเชียร  พลฯสุพจน์  พืชพันธ์ไพศาล
พลฯ  เจริญ     ศรีมาตย์       พลฯพัฒนา   สุทธิโสม       พลฯประทีป   เขียวเรืองงาม
พลฯ  สุระ        มิ่งจันทึก     พลฯทวีกศักดิ์   คำจันทร์
 

พลฯเทอดศักดิ์  แสงสุข    พลฯวิฑูรย์  วรรณประภา   พลฯปรีชา   ศรีสงคราม 
พลฯล่ำเขียวน้อย             พลฯวันชัย  ใหม่คามิ         พลฯสุรชัย   ฤทธิยง 
พลฯสินศึกผิวขำ              พลฯไพรัตน์ เงินนา          พลฯประทีป  ศิริกุล
พลฯเจนเพ่งสุวรรณ       พลฯประทุม    ปัทมพรหม   พลฯชูศิลป์   ศิริเดช
พลฯนฤชาเข็มนาค          พลฯสุกิจ     วงษ์วีรธรรม  
 
                       กก. ตชด.เขต 7 กองร้อยที่ 2
พลฯสมพร  นิลแนบแก้ว     พลฯชวลิต  พึ่งอุทัย     พลฯสันติ ประกอบธรรม
พลฯประชา  ทองพรหม     พลฯเสน่ห์   สวัสดิชัย   พลฯชัยวัฒน์ สร้อยทอง
พลฯสมาน ชูชื่น            พลฯวิรัต แจ่มนิยม     พลฯอังคาร เนตรพรหม
พลฯอุทัย พันทวี            พลฯเสริฐ   ห้วยหงษ์ทอง   พลฯไพศาล  นิยมพันธ์  
พลฯวิบูรณ์   ทับสกุล       พลฯวิสูตร    สุวรรณ     พลฯณรงค์  ขยันการ
พลฯอัศวิน    สอนไข่       พลฯสุวัฒน์    แก้วกัด     พลฯชลินทร  ไหลล้น
พลฯประไพ   บุตรดี       พลฯสุกฤษต์ คุณท้าวเทียม พลฯปัญญา สร้อยสุวรรณ
พลฯสมชาย   แย้มมา      พลฯชาญ   แฉล้มนงนุช   พลฯทองย้อย   สายสนิท
พลฯเสน่ห์    ทับทิมแก้ว   พลฯประสาร   จันทร์เทศ   พลฯประชา  วรรณประเสริฐ
พลฯจรูญ    วัลลา
 
พลฯบรรเจิด   ขวัญอยู่เย็น    พลฯไพรัช   สุขเพ็ง           พลฯสันติ   ชมจันทร์
พลฯประชา    กราบทอง      พลฯสมชาติ  พันธ์บุญผูก    พลฯเสริฐฮั่วจั่น
พลฯจเร        ขุนภักดี         พลฯอุดร      นิ่มนุช
     
 
         รายชื่อเพื่อนที่อยู่เบอร์โทร
ร.ต.ต.วินัย    ถาวรสาลี   สภ.วัฒนานคร 08-1290-3440
ร.ต.ต.ประคอง จิวราช   สภ.วัฒนานคร 08-9535-3351
ร.ต.ต.ประยุทธ  สร้อยทอง สภ.อรัญประเทศ 08-1996-6820
ร.ต.ท.ปราโมทย์  ทองพูน  โคกสูง สระแก้ว 089-9309886
ร.ต.ต.ประจวบ   ทรงฤทธิ์  สภ. คลองน้ำใส 08-4784-2116
ร.ต.ต.กิตติวรรชษ์  เตชดี  ภ.จว.สระแก้ว 08-1151-2829
ร.ต.ต.ประหยัด   แสนพลเมือง  สภวังน้ำเย็น 08. -22171803
ร.ต.ต.โยธิน    โสภิณ สภวังสมบูรณ์ 08-5666-0864
ร.ต.ต.รัฐสัคค์   ดวงหิรัญสกุล  สภวังสมบูรณ์ 08-4566-7399
ร.ต.ต.สมมาด  เคนเหลา กบินทร์ปราจีน   081-4565648
ร.ต.ต.ชันรัตน์  ปาสาบุตร บ้านแก้ง สระแก้ว 0819969995
ร.ต.ต.วันชัย  ทาประดิษฐ์  วังขอนแดง ปราจีน 081-8792250
ร.ต.ต.ประสิทธิ์  เฉลยรักษ์  สภ.พระนครฯ 08-1756-7803
ร.ต.ต.ประสิทธิ์  รักษาราช   082-8627068
ร.ต.ต.ถวัล  ชวนชื่นสีนวล   สภ.ลพบุรี 08-6137-9983
ร.ต.ต.บรรดาศักดิ์   คำโม  สภ.ลพบุรี 08-0107-8178
รต.ต.สมศักดิ์  สมิงแก้ว   สภ.สระบุรี 08-1836-6515
ร.ต.ต.สมศักดิ์   เพชรสุข   สภ.ลพบุรี 08-92721226
ร.ต.ต.สมาน   พลตระคุ   สภ.โชคชัย 08-1808-0776
ร.ต.ต.สามารถ    สุขสะอาด  สภ.ท่าวุ้ง 08-3662-4993
ร.ต.ต.บรรลือ    ต่างประโคน  สภ.ศรีมโหสถ  08-1982-6080
ร.ต.ต.สังวาลย์   พรหมอินทร์ สภเมืองปราจีนฯ 08-1654-2722
ร.ต.ต.สมมาด   เคนเหลา  สภ. กบินทร์บุรี 08-1456-5648
ร.ต.ต.บุญธรรม    ยะนินทร   สภ.ปากพลี 08-9485-5533
ร.ต.ต.ชิณวัตร   ยิ่งยง   สภ.เมืองนครนายก 08-7612-1684
พ.ต.ท.ไวพจน์  เนตรจินดา   สภ.สอยดาว 08-4705-5630
ร.ต.ท.อรรถกร  ทายประโคน  สภ.เมืองจันทร์ 08-6159-9899
ร.ต.ต.สถาพร  อินทพันธ์  มะขาม จันทบุรี  089-8336094 
 ร.ต.ต.ทองล้วน  วิชัยคำจร    สภ.ขลุง 08-1377-2350
ร.ต.ต.ภานุพงษ์    หงษ์ศรีเมือง  สภ.เมืองจันทบุรี
08-4779-5900 , 08-9250-1994
ร.ต.ต.สุริยัน รสดี    สภ.ศรีราชา 08-9607-5203
ร.ต.ต.วงษ์ศา   เสาเปรีย  สภ.บ้านกรวด 08-5205-0939
ร.ต.ต.ณรงค์ชัย ไชยสีมา  สภ.แวงน้อย ขอนแก่น 08-9569-4975
ร.ต.ต.ณรงค์แฝงเมืองฟุกสภเสลภูมิ ร้อยเอ็ด
ร.ต.ต.สมศักดิ์   ประโหมด   ร้อยเอ็ด 08-7230-0918
085-7450478
ร.ต.ต.ธงชัย  สมบัติหลาย  ชัยภูมิ 08-9932-8006
ร.ต.ต.บุญส่ง  ภิรมณ์ไกรภักดิ์ชัยภูมิ 08-9573-9709
ร.ต.ต.ปางกาบ   ฤาชาสภภูเขียวชัยภูมิ 08-7877-2737
ร.ต.ต.สุรสิงห์  เรียกจำรัสสภภูเขียวชัยภูมิ 08-6252-7627
ร.ต.ต.ไพรัช   อัฐนาคสภกุฉินารายณ์กาฬสิน 089-5721444
ร.ต.ต.อำนวย  เจริญกิจ  มุกดาหาร   081-0612090
ร.ต.ต. วิเชียร   ผาดีสภเมืองโคราช 08-1879-5911
ร.ต.ต.วิเชียร  มีเสือทอง     085-7269932
ร.ต.ต.มนัส     มาสันเทียะ  สภเมืองโคราช 08-6093-9949
ร.ต.ต.วิจิตร   ช้อนขุนทด สภด่านขุนทดโคราช 08-5493-3161
ร.ต.ต.วิจิตร  เกษามา  ร้อยเอ็ด 088-7332884,088-5193973
ร.ต.ต. อิทธิพงษ์     ศิริประพิมพ์ 08 -84839590
ร.ต.ต. สมศักดิ์    ระหา 08-0469-8900
ร.ต.ต. สุรศักดิ์    ชัยราช    สภศรีเชียงใหม่ 08-7724-8247
ร.ต.ต. ปัญญา   ภู่ชัย    สภสรรคบุรีชัยนาถ 08-7161-6105
ร.ต.ต. เชื่อม   สัตตะเลิศ     สน.ลาดพร้าว 08-1751-3588
0864049286
ร.ต.ต. ภูชิต    วังบุญ   สน.อุดมสุข 08-8892-6463
ร.ต.ต. ธีระ    สีดา    สภ.เมืองระยอง 0914655824
ร.ต.ต.ชยพล    โอทาน   สภเมืองระยอง 086-3784259
ร.ต.ต.ราชพรรค์    จันทศร  สภแกลงระยอง 08-7362-4884
ร.ต.ต.ชูชาติ กมลวงษ์ เมืองแปดริ้ว 080-5691557
ร.ต.ต.สถาพร   อินทรพันธ์   สภ.มะขาม จันท 08-9833-6094
ร.ต.ต.มุนินทร์   ดาวจรัสแสง   ทล.1 กก.    089-2113799
ร.ต.ต. สิน  ครองมัจฉา   สน.นางเลิ้ง 08-1285-5480
ร.ต.ต. นิคม   สมอาจ บช.ตชด.08-5440-0145
ร.ต.ต. ศักดิ์ชัย    เวียงนนท์ บช.ตชด.08-0734-6191
ร.ต.ต.วิชัย   ฤาชา  บก.ตชด.ภาค 1  089-715569
ร.ต.ท.พิบูลย์   งามมั่ง กก.ตชด.23 สกลนคร 087-2291717
ร.ต.ต. ธัญญบูรณ์  จินดานนท์ กก. ตชด.11 08-6981-5981
ร.ต.ต. สัญชัย    มาประจง กก. ตชด.11 08-7042-6357
ร.ต.ต. วัชรภัทร    หาดไทย กก. ตชด .11 08-5431-2055
ร.ต.ต. สมบัติ   เยาว์สูงเนิน  ตราด กก.ตชด.11 08-9094-9513
ร.ต.ต. อรรถวิทย์  ประสงค์สิน ตราด  กก. ตชด.11 08-9097-5231
ร.ต.ต. ปัญญา   พงษ์สาลี สอยดาว  กก. ตชด.11 08-6415-9038
ร.ต.ต. วุฒิชัย   อุทัย ตราด  กก. ตชด.11 083-0141645
 ร.ต.ต. อำนาจ   ประวิง สอยดาว กก. ตชด.11 08-6141-2938
ร.ต.ต.ศักดิ์ดา  สุภาวงษ์ กก.ตชด.11
ร.ต.ท.วิทยา  ดีงาม  กก.ตชด.12  086-1401984
ร.ต.ท.สนั่น   รังใส   กก.ตชด.12 08-9248-4133
ร.ต.ต.ปัญญา  อุดหนุน กก. ตชด.12  08-7150-2170
ร.ต.ต.ธานัท  ปัดชาเขียว กก. ตชด.12 08-7131-4997
ร.ต.ต.รัศมี  อยู่ทองหลาง กก. ตชด.12 08-9936-1247
ร.ต.ต.อภิรักษ์  วงษ์นู กก. ตชด .12 08-9528-1120
ด.ต.ชูชีพ     ซื่อสัตย์ กก. ตชด.12 08-6075-6771
 ร.ต.ต.สมบูรณ์  แสงเพ็ชร์  กก.ตชด.12  089-8061688
ร.ต.ต.ประสงค์    สระทอง กก.ตชด.12 08-1945-2880
ร.ต.ต. สมพงษ์    สุวรรณ์  กก. ตชด.12 08-7070-6020
ร.ต.ต.ธีระ  จีนประโคน กก.ตชด.12 08-7137-9051
ร.ต.ต. ขันชัย  ภูจิรัง กก.ตชด.12 08-9063-3306
ด.ต. ทวีป  บุญเคลิ้ม กก. ตชด.12 08-1176-8191
ด.ต.บุบผา  คลังบุญวาส กก.ตชด.12 08-6830-8774
ด.ต.จาตรันต์   สุทธโสม กก.ตชด.12 08-1744-3548
ด.ต.บรรลือศักดิ์  เผ่ากัณหา  กก.ตชด.12 08-6113-0104
ด.ต. ประยูร    มีอนันต์ กก.ตชด.12 08-6143-0997
ร.ต.ต.วิรัตน์  เปรมวินัย  กก.ตชด.12 087-8196778
ร.ต.ต.ไพศาล  ฉิมสกุล กก.ตชด.12 08-7940-4545
ด.ต.ไพรอด   โพธิ์แดง กก. ตชด.12 08-7131-1065
ด.ต.นิรันดร์  วิเศษดี กก.ตชด.12 08-70331184
ด.ต.ชูชาติ    แสนเสร็จ กก.ตชด.12 08-5636-1839
ร.ต.ต.พิชิต    พันธ์ทรง  กก.ตชด.12 08-9528-3445
ร.ต.ต.กำจัด  รัตนวิชัย  กก.ตชด.12 08-9036-4052
ร.ต.ท.สุเทพ   เกตุเทียน กก. ตชด.12 08-07883587
ด.ต. ณรงค์    ทองแดง   กก. ตชด.12 08-9506-9086,
08-4148-9061
ร.ต.ต. คูณ ชมภูพื้น กก.ตชด..12 08-5279-5561,
08-7115-8226
ร.ต.ต.สนาม       หอยตะคุ  กก.ตชด.12 08. -
 ด.ต.สุภาโชค เบญจวงษ์ กก.ตชด.12 08. -
ร.ต.ต.มรกต    วงษ์ศิริ กก.ตชด.12 08-9966-8022
จ.ส.ต.สมาน  สารสี   ปทุมธานี   081-8080776
ร.ต.ต.สมบูรณ์ บุญญวัฒน์  081-3846252
จ.ส.ต. สามรถ   ปรีเปรม พนัสนิคม 08-6886-7092
ด.ต.อติชัย  ชนะเพลีย       086-1591146
ด.ต.ชาญชนินทร์(ทวี) จินตนาเชียงใหม่ 08-0676-0604
0890297333
จ.ส.ต.ศุภโชค หาญเจริญชัย ปทุมธานี  08-5154-1548
จ.ส.ต.เฉลา   มูลนิรัตน์ปราจีนบุรี 08-9820-1639
จ.ส.ต.ทองแดง  แสงจอหอ  0810641641
จ.ส.ต.เอกสิทธิ์  สังกระสี    0857418385
จ.ส.ต.ประสิทธิ์  ปักกุนันท์  081-6501787
จ.ส.ต.สมาน   สารศรีปทุมธานี 08-7999-6680
ด.ต.สมชาย   เสมา  วัฒนานคร   089-8323546
จ.ส.ต.นิพนธ์  สงวนวงษ์เมืองปราจีนฯ 08-7610-9913
จ.ส.ต.สุระ   มิ่งจันทึก  อ.สีคิ้ว โคราช  086-5447078
ร.ต.ต.สุชาติ    ด่วนแสง  สภไทรโยค 08-9912-8001
ร.ต.ต.ทองสุข   ป้อมแสง ร้อยตชด.135 08-4413-0303
ร.ต.ต.สมาน    ชูชื่นสภไร่สะท้อน 08-7161-8202
พ.ต.ท.สุรศักดิ์   ศักดิ์สมบูรณ์ภวราชบุรี 08-5429-1161
ร.ต.ต.ชานนท์     วรรณาสภสวนผึ้ง 08-1929-5313
ร.ต.ต.ไกรศรี    ด่านขำท่าม่วงกาญอฯ 08-9092-9918
ร.ต.ต.วิชัย      โกลาวัลย์สภเขาย้อย 08-1995-8480
ร.ต.ต.สุทธิวัฒน์  รอจั่นสภเมืองประจวบฯ 08-1860-8960
พ.ต.ท.สุบิล       ฤทธิ์โตสภอ่าวน้อย 08-6171-0559
ดร.ต.ต.อุทัย    เอกฉันท์สภเมืองกาจนบุรี 08-2293-4144
ร.ต.ต.เกษม       มณีโชติสภโพธาราม 08-6027-7015
ร.ต.ต.ขจรศักดิ์  กู้อัจฉริยกูล ภ.จว.ประจวบ08-5296-9434
ร.ต.ต.จรูญ   วัลลาหนองสาหร่ายพนมทวน 08-9910-1364
ร.ต.ต.เจร     ทิพย์วงศ์ 08-1017-0774
ร.ต.ต.เฉลา   เสริมผลทางหลวงเพชรบุรี 08-0656-5588
ร.ต.ต.รังสรรค์     ทรัพย์ฤทธา 08-3429-3162
ร.ต.ต.วิจารณ์     ศรเดช 08-9254-3713
ร.ต.ต.สมจิตร ศรีสุวรรณสมุทรปราการ 08-9660-2891
ร.ต.ท.สมเด็จ    ชิงชัยร้อยตชด.144 08-1795-5800
ร.ต.ต.สันติ     พันธ์สนิท สภ.ไทรโยค 08-1263-1121
พลฯ สำเนียง    ภูโตเมืองกาจนบุรี 08-7107-1105
ส.ต.อ.เจตน์     วัฒนศิริกุล  สมุทรสงคราม 08-3473-2044
ร.ต.ต.ไพศาล   นิยมพันธ์   เมืองกาญจนบุรี 08-1736-4225
พ.ต.ท.ประเสริฐ    อยู่ยอดนครปฐม 08-1256-5117
ร.ต.ต.วันชัย   น้อมรักษา สภ.เขาย้อย 08-1019-1968
ร.ต.ต.สันติ ประกอบธรรม ทล.นครฐม. 08 -4142-4734
ร.ต.ต.วิสิทธิ์  วิเศษสิงห์   เมืองสมุทรสาคร 08-3235-7295
ร.ต.ต.อำนาจ    วงศ์กัลยา สภ.เพชรบุรี 08-4972-0118
จ.ส.ต.สมพร นิลแนบแก้ว   สมุทรสงคราม 08-7042-9153
ร.ต.ต.ประทีป    ทั่งศรี 08-1944-7054
จ.ส.ต.ชินวัฒน์  สร้อยทอง
 
   
  

Comment

Comment:

Tweet


โอเครเพื่อนรูญโทษที่...ลืมได้ไงเนี่ย
#36 by ViNai At 2015-08-19 10:27,
กองร้อย 2 ยังมี พล.ฯ จรูญ  วัลลา อีก 1 คนเพื่อนเอ๋ย
#35 by (182.52.179.88|182.52.179.88) At 2014-01-05 15:04,
ยังคิดถึงเสมอ
     จาก ร.ต.ต.อนัน รอดย่านน้ำ
     โทร 0810156992
#34 by ร.ต.ต.อนัน รอดย่านน้ำ (182.52.165.147) At 2013-10-05 20:34,
เพื่อนทองย้อย  ทำไมไม่ส่งภาพมารออยู่
#33 by ViNai At 2013-06-26 16:22,
เพื่อนๆคนไหนติดดาวแล้วโปรดแจ้งให้เราทราบด้วย..จะเปลี่ยนยศให้เป็นปัจจุบัน 
#32 by ViNai At 2013-04-18 13:27,
ทราบแล้วเปลี่ยนเพื่อน...ขอโทษวะ ก็มึงเปลี่ยนบ่อยเกิน...
#30 by ViNai At 2013-02-14 14:11,
 
 ชื่อวรินทร เปลี่ยนใหม่เป็น กิตติวรรชษ์
#29 by kittiwattechadee (103.7.57.18|182.52.48.36) At 2013-01-26 10:48,
เป็นอย่างไรบ้าง..เพื่อนๆสันกำแพง...ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกๆท่าน...เนอ..ด.ต.วงศา    เสาเปรีย  สภ.บ้านกรวด  อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180  tel.0852050939
#26 by Chian (103.7.57.18|101.51.189.32) At 2012-09-22 08:57,
ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบท่านหมวด  และขอแสดงความดีใจด้วย.....open-mounthed smile open-mounthed smile และอย่าลืมเดือนพฤศจิกายน 2555 รวมรุ่นอุดร2ทุกเขต
#25 by ViNai At 2012-07-24 16:29,
ผมเป็นนายตำรวจแล้ว ครับพวก ร.ต.ต.ชิณวัตร 
ยิ่งยง รอง สว.พฐ.จว.นครนายก
#23 by ร.ต.ต.ชิณวัตร ยิ่งยง (103.7.57.18|101.109.129.145) At 2012-07-24 11:06,
เพื่อน...เป็นไงบ้าง...ไปถึงไหนแล้วการติดต่อประสานงานกับเพื่อนๆทั้งสี่กองกำกับ...เห็นเงิยบไปให้เสียงหน่อยopen-mounthed smile open-mounthed smile
#22 by ViNai At 2012-06-25 13:03,
เพื่อน รุ่นอุดร ๒ ที่รักทุกคน ในเดื่อน พฤศจิกายน  นี้พวกเราจะมีการพบประสังสรรค์กันแน่นอน ที่ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีท่านนายกสมพร  นินแนบแก้ว เป็นประธาน...รายละเอียบสอบถามที่  คณะกรรมการในแต่ละเขต...หวังว่าคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ที่จะมีการพบประกันในครั้งนี้เป็นอย่างดี...
#21 by ViNai At 2012-05-31 12:12,
วัสดี..เพื่อนสมพร ...สามสิบสองปีผ่านไปพึ่งได้ยินเสียง...เรา วินัย ถาวรสาลี..ประจำที่ สภ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว..ผ่านมาทางสระแก้วเชิญยินดีต้อนรับเพื่อน ๆทุกคน
#20 by ViNai At 2012-03-22 17:01,
ขอบคุณเพื่อนมากเลยที่ส่งลายชื่อเพื่อนๆมาให้
ใครคนส่งลงชื่อด้วยเพื่อนจะได้รู้ว่าใครส่งconfused smile confused smile
#18 by ViNai At 2010-03-17 18:43,
สวัสดีปีใหม่ เพื่อน ๆ ทุกคน

ดาบนัย
#16 by (203.172.175.131) At 2010-01-04 10:24,
ท่านประธานสมบูรณ์ อีกห้าเดือน กระตุ้นหน่อย
พฤษภา 53 อุดรฯ2 เรารักกัน ๆๆ
#15 by ดาบนัย (203.172.175.131) At 2009-12-15 19:25,
สามสิบปีคงได้พบกัน มาเยอะๆนะเพื่อนๆ
ดาบคูณขอร้อง
#14 by ดาบวินัย (203.172.175.131) At 2009-12-15 19:21,
เพื่อนๆสบายดีกันทุกคนนะ ปีหน้าสังสรรค์รุ่นขอให้เพื่อนๆมากันให้มากๆหน่อยนะเพื่อน
ไม่เจอกันนานอยากเจอหน้าและพูดคุยด้วยทุกๆคน
#13 by คูณ (125.27.126.136) At 2009-11-11 15:26,
เพื่อนนาจเราดีใจที่เพือนเข้ามาทักทาย สบายดีนะ
เราดาบวินัย ฯ ฝึกอยู่ ร้อย 2
เพื่อนส่งภาพถ่ายและเบอร์โทรเพื่อนมาให้เราหน่อย
ส่งมาที่ VINAI201T@g mail.comconfused smile confused smile
#12 by ViNai At 2009-11-06 08:00,
สมัยฝึกที่ กก.กฝ.4 ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ เราอยู่ กองร้อย5(กองร้อยเดียวกับ ด.ต. ทวีป บุญเคลิ้ม) พ.ต.ท. เอกสิทธิ์ ศรีจันทร์ เป็นผบ ร้อย ปัจจุบันเราประจำ สภ.เมืองเพชรบุรี
#11 by ด.ต. อำนาจ วงศ์กัลยา (125.27.150.69) At 2009-10-31 11:33,
ดาบสังวาลย์ คับ
#9 by ดาบสังวาลย์ ปราจีนบุรี (110.49.185.88) At 2009-10-23 00:50,
ท่านชินวัตร ที่อยู่ไปไหน ลงให้เพื่อนทราบด้วย
ออ กุล เจริญ
#7 by ViNai At 2009-09-22 11:03,
เดี๋ยวโดนไม่น้อยไอ้น้อง ตชด.confused smile confused smile
#5 by ViNai At 2009-07-27 09:59,
ดาบสมพงษ์ฝากมาบอกว่าลืมนับตัวเองรึปร่าว
#4 by ตชด. (61.19.154.110) At 2009-07-23 14:31,
ช่วยหารายชื่อเพื่อนเราหน่อยว่า
ใครมันหายไป 4 หนังเรานึกไม่ออก
ใครรู้แจ้งมาด่วนembarrassed confused smile
#3 by ViNai At 2009-07-10 15:06,
ขอที่อยู่เพื่อนปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทร

จาก... ดาบวินัย
#2 by ViNai At 2009-05-28 21:27,