2015/Aug/20

 ขอแก้ไข  9  ธันวาคม 2555  ครบรอบ 32.7  ปี  ตชด.รุ่น  อุดร 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012/Nov/22

 

      ณ บ้านสวนทรายทอง  อ.บางคนที  จว.สมุทรสงคราม

 
ภาพหายเอาลงยังไม่ได้

 

พ.ต.ท.ประเสริฐ  อยู่ยอด   ประธาน  13,14   ร.ร.นายร้อย ตร.สามพาน 

 โทร 08-1256-5117

ร.ต.ต.ประสงค์  สระทอง ประธาน  11,12  กก.ตชด.12  อรัญประเทศ

โทร 08-19452880

 ร.ต.ต.วินัย  ถาวรสาลี  สภ.วัฒนานคร   จว.สระแก้ว โทร.. 08-1290-3440

ร.ต.ต.ไพศาล  นิยมพันธ์  กก.ตชด.13 เมืองกาญฯ โทร 08-1736-4225

ร.ต.ต.นิคม  สมอาจ บช.ตชด.ส่วนกลาง กทม.โทร 08-5440-0145

ร.ต.ต.(เอนก)ราชพรรค์  จันทศร  สภ.แกลง ระยอง โทร 08-7362-4884 

ร.ต.ต.อภิรักษ์(บุญหนัก) วงษ์นู กก.ตชด.12โทร08-9528-1120

ร.ต.ต.บุญธรรม ยะนินทร สภ.ปากพลี นครนายก โทร 08-9485-5533

ส.ต.อ.เจตน์ วัฒนศิริกุล 38ม1เมืองสมุทรสงคราม โทร 0-3473-2044

ร.ต.ต.จเร  ทิพย์วงศ์  โทร 08-1017-0774

ร.ต.ต.ขจรศักดิ์  กู้อัจฉริยกุล  ภ.จว.ประจวบ  โทร   08-5296-9434

พลฯสำเนียง   ภูโต  79/6  เมืองกาญฯ   โทร 08-7107-1105

จ.ส.ต.นิพนธ์  สงวนวงษ์ เมือง ปราจีน  โทร 08-7610-9913

ด.ต.สมบูรณ์  แสงเพ็ชร์  กก.ตชด.12 โทร08-9806-1688

ร.ต.ต.ณรงค์  แฝงเมืองฟุก  ( เสียชีวิตแล้ว )

ร.ต.ต.ภูชิต(นริศ) วังบุญ   สน.อุดมสุข โทร 08-8892-6463

ร.ต.ต.พิชิต(เปลี่ยน) พันทรง กก.ตชด.12 โทร 08-9528-3445

ด.ต.วิสิทธิ์   วิเศษสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร โทร08-3235-7295

ร.ต.ต.ปัญญา  อุดหนุน กก.ตชด.12 โทร 08-7150-2170

ด.ต.ไพรอด  โพธิ์แดง  กก.ตชด.12  โทร 08-7131-1065

ร.ต.ต.ไพศาล  ฉิมสกุล  กก.ตชด.12 โทร 08-7940-4545

  สมพร  นิลแนบแก้ว  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงครามโทร08-7042-9153

ร.ต.ต.ประยุทธ   สร้อยทอง  สภ.อรัญประเทศ โทร 08-1996-6820

ร.ต.ต.สิน  ครองมัจฉา  สน.นางเลิ้ง   โทร 08-1226-6420

 ร.ต.ต.สุทธิวัฒน์   รอจั่น สภ.ประจวบฯ โทร 08-1860-8960

ร.ต.ต.วิชัย  เกลาวัลย์  สภ.เขาย้อย เพรชบุรี โทร 08-1995-8480

 ร.ต.ต.ไกรศรี  ด่านขำ  วังศาลา  ท่าม่วง กาญจนบุรี โทร 08-9092-9918

พ.ต.ท.สุรศักดิ์  ศักดิ์สมบูรณ์ ภ.จว.ราชบุรี  โทร 08-5429-1161

 ร.ต.ต.สมาน  ชูชื่น สภ.ไร่สท้อน เพชรบุรี โทร 08-7161-8202

ร.ต.ต.ชานนท์  วรรณา  สภ.สวนผึ้ง ราชบุรี โทร 08-1929-5313

จ.ส.ต.สามารถ  ปรีเปรม ต.กุฏโง้ง พนัส ชลบุรี โทร 08-6886-7092

ร.ต.ต.อรรถกร(ภูธร) ทายประโคน สภ.เมือง จันทบุรี โทร 08-6159-9899

 

 ร.ต.ต.สันติ  ประกอบธรรม  ทางหลวงนครปฐม โทร 08-4142-4734

 ร.ต.ต.วันชัย  น้อมรักษา  สภ.เขาย้อย  โทร 08-1019-1968

 ร.ต.ต.เกษม   มณีโชติ สภ.โพธาราม  ราชบุรี โทร 08-6027-7015

ร.ต.ต.ปัญญา  ภู่ชัย   สภ.สรรคบุรี  ชัยนาจ  โทร 08-7161-6105

 

ร.ต.ต.เชื่อม  สัตตะเลิศ  สน.ลาดพร้าว  กทม. โทร 08-17513588

 

จ.ส.ต.ศุภโชค(วุฒิโรจน์)หาญเจริญชัย (ร้อย 4)  สวทช.ปทุมธานี 

โทร 08-5154-1548

ร.ต.ต.สังวาล   พรหมอินทร์ สภ. เมืองปราจีนบุรี โทร 08-16542722

ร.ต.ต.รังสรรค์  ทรัพย์ฤทธา        034-293162

ร.ต.ต.รัศมี  อยู่ทองหลาง กก.ตชด.12 อรัญประเทศ โทร 08-9936-1247

ร.ต.ต.ศักดิ์ชัย  เวียงนนท์ ขช.ตชด. กทม.โทร08-0734-6191

ร.ต.ต.สามารถ  สุขสะอาด  สภ.ท่าวุ่ง  ลพบุรีโทร 08-3662-4993

ร.ต.ต.สันติ   พันธ์สนิท   สภ.ไทรโยค  กาญจนบุรี โทร08-1263-1121

ร.ต.ต.ชินวัตร  (สมชาย)ยิ่งยง สภ.เมือง  นครนายกโทร08-7612-1684

ด.ต.ชินวัฒน์  สร้อยทอง โทร

ด.ต.จรูญ   วัลลา 49 หนองสาหร่าย พนมทวน โทร08-9910-1364

ร.ต.ต.เฉลา  เสริมผล  ทางหลวงเพชรบุรี โทร08-0656-5588

ร.ต.ท.สมเด็จ  ชิงชัย  ร้อย ตชด.144 โทร08-1795-5800

ร.ต.ต.สมจิตร  ศรีสุวรรณ บางปู สมุทรปราการโทร08-9660-2891

ร.ต.ต.สุชาติ  ด่วนแสง สภ.ไทรโยค  กาญจนบุรี โทร08-9912-8001

ร.ต.ต.สุริยัน  รสดี  สภ.ศรีราชา  ชลบุรี โทร08-9607-5203

ร.ต.ต.ทองสุข  ป้อมแสง  ร้อย ตชด.135 โทร08-4413-0303

ร.ต.ต.อุทัย  เอกฉันทร์ สภ.เมือง กาญจนบุรี โทร08-2293-4144

ร.ต.ต.สุชาติ  มหาวัฒน์ สภ.ท่ามะกา กาญจนบุรี โทร 08-6171-6784 

พ.ต.ท.สุบิล ฤทธิโต  สภ.อ่าวน้อย  โทร 08-6171-0559

 ร.ต.ต.วิจารณ์  ศรเดช     โทร 08-9254-3713

จ.ส.ต.สมาน  สารศรี  ปทุมธานี โทร 08-7999-6680

            มีแค่   58   นายเท่านี้หรือเพื่อนๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

2009/Aug/17

            
             วันที่  1  พฤษภาคม                  ศรีราชา 
             วันที่  1  พฤษภาคม                  ระยอง
             วันที่  1  พฤษภาคม    2548      ร้าน ป.กุ้งเผา อรัญประเทศ     สระแก้ว
ปีที่ 28  วันที   1  พฤษภาคม    2551   วังประภารีสอร์ท  อรัญประเทศ   สระแก้ว 
ปีที่ 32  วันที่  9   ธันวาคม       2555  บ้านสวนทรายทอง  อ.อัมพะวา  สมุทรสงคราม 
ปีที่ 34  วันที่ 28  พฤศจิกายน  2557  วังประภารีสอร์ท อรัญประเทศ    สระแก้ว
ปีที่ 35  วันที่ 28  พฤศจิกายน 2558   แควรีเวอร์ไซด์  เมือง กาญจนบุรี  

2009/May/28

                ชื่อเดิม ๆ นะเพื่อน ... 201
                  เรียงตามอักษร  ก- ฮ
 
ร.ต.ต. กำจัด  รัตนวิชัย   ร.ต.ต. กมล  ไม้แดงปี ส.ต.ท. กอบชัยสุขพร้อม